Javni konkurs „e-Demokratija – učestvuj, predloži, promijeni“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti reforme javne uprave

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17),a u vezi s Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, br. 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva javne uprave objavljuje

JAVNI KONKURS

„e-Demokratija – učestvuj, predloži, promijeni“

za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti

reforme javne uprave

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Strategijom reforme javne uprave i Strategijom unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO.

Strateški ciljevi čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2019. godini su:

-          Povećan stepen informisanosti, razumijevanja i znanja građana o procesu kreiranja javnih politika;

-          Povećan stepen korišćenja podstranice eParticipacija za učešće u javnim raspravama putem interneta i servisa ePeticije „Glas Građana“

-          Povećan stepen korišćenja dostupnih elektronskih usluga na portalu eUprave

-          Povećan stepen povjerenja i saradnje između javne uprave i nevladinih organizacija

-          Povećan stepen korisničkog zadovoljstva pruženim elektronskim uslugama

-          Povećan stepen učešća osoba sa invalididtetom u proces kreiranja javnih politika

-          Povećan broj predloga od strane građana za unapređenje elektronskih usluga

-          Povećanje povjerenja građana u rad javne uprave

Prioritetni problemi u oblasti reforme javne uprave koji se planiraju rješavati finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija su:

-          Nedovoljan stepen informisanosti, razumijevanja, znanja i učešća građana o procesu kreiranja javnih politika

-          Nedovoljan stepen povjerenja građana u rad javne uprave

-          Nedovoljan stepen korišćenja dostupnih elektronskih usluga na portalu eUprave

-          Nedovoljan  stepen korisničkog zadovoljstva pruženim uslugama

-          Nedovoljna zainteresovanost institucija da pružaju elektronske usluge na portalu eUprave

-          Nedovoljan potencijal institucija da pružaju elektronske usluge na portalu eUprave

-          Nedovoljno razvijeni i iskorišteni mehanizmi konsultacija i saradnje Vlade i zainteresovane javnosti u oblasti kreiranja javnih politika

Ciljne grupe su mladi, nevladine organizacije, privredna i strukovna udruženja, privredni subjekti, naučno istraživačke ustanove, grupe osjetljive na promjene, mediji, a njihove prepoznate potrebe su:

-          Otvorena i  transparentna javna uprava

-          Otvoren dijalog sa državnim organima

-          Edukacija

-          Jačanje kapaciteta

-          Unapređenje dvosmjerne komunikacije i saradnje

-          Podizanje svijesti o značaju učešća javnosti u  kreiranje javnih politika

Aktivnosti nevladinih organizacija koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i zadovoljenju potreba ciljnih grupa („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) su:

-          Sprovođenje nezavisnih kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja  

-          Analiza trenutnog potencijala institucija da pružaju i druge elektronske usluge na portalu eUprave uz mapiranje novih upravnih usluga koje se mogu pružati elektronskim putem

-          Brendiranje kampanje „Učestvuj, predloži, promijeni“  i ePeticije „Glas građana“

-          Edukativno-informativna kampanaja na temu kreiranja javnih politika, standarda javnog konsultovanja i korišćenja servisa eParticipacije  i servisa ePeticije „Glas građana“ (elektronski, štampani mediji, online mediji, radio, društvene mreže, prezentacije, konferencije, tribine, paneli, info dani, i sl.  )

-          Izrada promotivnih materijala i vizuala (animacije, GIF, socijalne mreže) koji će sadržati uputstvo za upotrebu predmetne onlajn alatki eParticipacije i ePeticije

-          -Organizacija obuka za NVO i državne službenike o korišćenju mehanizama građanske participacije i saradnje između organa javne uprave i civilnog sektora

-          Organizacija  zajedničkih radionica/foruma u cilju podsticanja saradnje između organa javne uprave

-          Mapiranje ključnih izazova sa kojima se susrijeću osobe sa invaliditetom u korišćenju elektronskih usluga

-          Analiza uticaja eParticipacije i ePeticije na povećanje transparentnosti javne uprave

-          Sprovođenje aktivnosti u pravcu testiranja sa građanima postojećih eParticipacije i ePeticije, uz mapiranje novih oblika.

Popis projektnih aktivnosti nije konačan, već ilustrativan. U obzir za finansiranje uzeće se i druge aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva i prioriteta konkursa

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 93.988,11 eura.

Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti po jedinom projektu/programu je 14.000 eura, a najviši 18.797,62 eura.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti više projekta/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa. Projekat, odnosno program koji je finansiran u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama ne može biti finansiran iz sredstava budžeta Crne Gore, po drugom osnovu. O nepostojanju višestrukog finansiranja istog projekta, odnosno programa nevladina organizacija dostavlja pisanu izjavu.

Prijavu projekta na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

a)upisana u Registar nevladinih organizacija;

b) kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala reformu javne uprave kao oblast svog djelovanja;

c)u oblasti reforme javne uprave realizovala projekat/e i/ili program/e u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa;

d) predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjehakoji su elektronski predati na portal Poreske uprave

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

•     fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha)

•     dokaz da je u oblasti reforme javne uprave realizovala projekat/e i/ili program/e u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkurs

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;

2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4) transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na obrascu koji je utvrdilo i objavilo na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave http://www.mju.gov.me/vijesti/183561/Utvrden-obrazac-bodovne-liste-za-bodovanje-projekata-i.htmlsvaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju  obrazložiti  dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 24.04.2019. godine.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18). Obrazac možete preuzeti ovdje  http://www.nvo.mju.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=315322&rType=2

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu u zatvorenoj koverti neophodno je dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba

poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:

Ministarstvo javne uprave

Rimski trg 45

81000 Podgorica

 

U razmatranje će biti uzeti  samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, s potrebnom pratećom dokumentacijom i u roku, odnosno koji  zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: participacijakonkurs@mju.gov.me najkasnije do 20.04 2019. godine.

Komisija Ministarstva javne uprave će  u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva javne uprave i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu.

 

Nevladina organizacija je, u roku od pet dana od dana prijema obavještenja Komisije, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbija.

NAPOMENA: Komisija će obavještenje uputiti elektronskim i pisanim putem.