JAVNI KONKURS

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama        

Na osnovu člana 17 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ( „Sl.list CG – opštinski propisi“, br. 16/1), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, raspisuje 

JAVNI KONKURS

za raspodjelu sredstava nevladinim

organizacijama za 2019.godinu

 

1. Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta Opštine Danilovgrad nevladinim organizacijama za projekte koji se realizuju na teritoriji Opštine Danilovgrad.

2. Pravo učešća na Konkurs imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Danilovgradu.

3. Ukupan iznos sredstava opredijeljenih Budžetom Opštine Danilovgrad za finansiranje projekata nevladinim organizacijama u 2019. godini iznosi 12.000,00€.

Na osnovu člana 4 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama sredstva iz BUdžeta dodjeljuju se nevladinim organizacijama koje za Opštinu imaju poseban status (Društvo dobrovoljnih davalaca krvi i Rastimo zajedno) na način što se za ove nevladine organizacije opredjeljuje 30% (trideset posto) od ukupno opredijeljenih sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija.

4. Shodno članu 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, Komisija je utvrdila prioritetne oblasti koje će imati prednost pri donošenju Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija u 2019. godini, a to su:

 • nauka, umjetnost i obrazovanje;
 • afirmacija i valorizacija kulturnog potencijala, tradicije i očuvanja kulturne baštine;
 • očuvanje i zaštita životne sredine;
 • rješavanje problema mladih;
 • socijalna i zdravstvena zaštita;
 • doprinos razvoju demokratije;
 • rodna ravnopravnost.

5. Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs na propisanom obrascu prijave i forme  projekta, koji se mogu dobiti na pisarnici Opštine Danilovgrad ili preuzeti sa web portala  www.danilovgrad.me.

Prijava se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija) u zapečaćenoj koverti i predaje na pisarnici Opštine Danilovgrad.

Uz prijavu se prilaže:

 • rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija sa sjedištem u Opštini Danilovgrad;
 • projekat kojim organizacija konkuriše za dodjelu sredstava;
 • izvještaj o realizovanim projektima u prethodnoj godini, zaključno sa danom objavljivanja Konkursa;
 • preporuke eksperata iz relevantne oblasti - ukoliko ih posjeduje;
 • izjava da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na Konkurs Opštine Danilovgrad;
 • izjava ovlašćenog lica da nije dobila sredstva od drugog donatora za projekat ili dio projekta koji kandiduje, a koja sadrži odredbu o prihvatanju odgovornosti;
 • štampana i elektronska verzija projekta na CD-u u tri primjerka.

Nevladine organizacije sa posebnim statusom su dužne da dostave svoje godišnje planove i programe rada, a posebnim opisom realizacije planiranih aktivnosti za projekat za koji se dodjeljuju budžetska sredstva.

6. Projekat treba da sadrži:

 • naziv projekta;
 • naziv nevladine organizacije (sjedište, kontakt telefon/fax i e-mail, broj zaposlenih, ciljevi organizacije);
 • kategoriju - prioritetnu oblast projekta;
 • ciljeve projekta (na koji način projekat doprinosi rješavanju problema);
 • opis problema;
 • opis ciljne grupe;
 • rok za realizaciju projekta;
 • opis povezanosti projekta sa javnim politikama (strategijama, akcionim planovima, zakonskim i podzakonskim aktima) u navedenoj oblasti koje je donijela Opština ili država;
 • detaljan opis projekta (opisati po segmentima i po mogućnosti kvantifikovati sve projektne aktivnosti i dinamiku realizacije projekta) sa eventaulno potrebnom propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, fotografije, kompjuterske simulacije, CD prezentacija i sl.);
 • budžet projekta i iznos sredstava za koji se konkuriše, iznos sopstvenih sredstava (učešća), kao i iznos sredstava koja su za isti projekat ili program odobrena od strane drugih donatora, ukoliko su takva sredstva odobrena;
 • način praćenja i procjene uspješnosti realizacije projekta;
 • održivost projekta;
 • kratak opis realizovanih projekata u prethodnoj godini;
 • kratak opis partnerske organizacije i realizovanih projekata u prethodnoj godini (ukoliko ih ima);
 • ovlašćeno (odgovorno) lice za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt adresa, telefon ,e-mail);
 • podatke o članovima organa upravljanja organizacije;
 • broj žiro računa i PIB organizacije.

7. Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za nevladinu organizacija koja kandiduje projekat ne može premašiti iznos od 20% od iznosa ukupno predviđenog Budžetom Opštine za nevladine organizacije, kada se izuzmu nevladine organizacije sa posebnim statusom.

Minimalan iznos sredstava koji će biti dodijeljen nevladinoj organizaciji, ukoliko njen projekat bude odobren od strane Komisije, po pravilu ne može biti manji od 80% od ukupnog traženog iznosa za finansiranje tog projekta.

8. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

9. Neblagovremeno pristigle prijave se neće razmatrati.

10. Bodovanje projekata vrše nezavisni procjenjivači.

11. Komisija će organizovati konsultativni sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija u četvratak, 11.07.2019. godine sa početkom u 11h u Velikoj sali Opštine Danilovgrad, tokom kojeg će ih informisati o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkurs.

12. Ukoliko je nevladina organizacija dostavila nepotpunu ili nerazumljivu dokumentaciju Komisija će odmah, a najkasnije u roku od tri dana od otvaranja koverti zahtijevati od nevladine organizacije da nedostatke otkloni.

Rok za otklanjanje nedostataka je pet dana od dana dostavljanja obavještenja.

Ako nevladina organizacija ne otkloni nedostatke u navedenom roku Komisija će odbiti zahtjev.

13. Konačna Odluka o finansiranju projekata biće dostavljena učesnicima Konkursa i javno objavljena na web portalu Opštine, putem lokalnog javnog emitera – Radio Danilovgrad i postavljena na oglasnoj tabli Opštine.

14. Nakon donošenja Odluke o raspodjeli sredstava i javnog objavljivanja, predsjednica Opštine  zaključuje Ugovor sa nevladinim organizacijama u roku od 15 dana od dana izvršnosti Odluke Komisije o raspodjeli sredstava.

15. Konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Pobjeda”, na web sajtu Opštine Danilovgrad i preko lokalnog javnog emitera-Radio Danilovgrad.

16. Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkurs mogu se dobiti svakog radnog dana, u periodu od 10,00 do 13 časova, u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti.

Danilovgrad, 03.07.2019. godine

                 PREDSJEDNICA KOMISIJE

                  Olivera Pavićević  s.r.