JAVNI KONKURS

Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2020.godinu

Kategorija: Saopštenje

Datum: Četvrtak, 6. februar 2020.Vrijeme: 14:45h

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Na osnovu člana 17 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava
nevladinim organizacijama ( „Sl.list CG – opštinski propisi“, br. 16/19), Komisija za
raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodjelu sredstava nevladinim
organizacijama za 2020.godinu

1. Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta Opštine Danilovgrad nevladinim
organizacijama za projekte koji se realizuju na teritoriji Opštine Danilovgrad.
2. Pravo učešća na Konkurs imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori,
sa sjedištem u Danilovgradu.
3. Ukupan iznos sredstava opredijeljenih Budžetom Opštine Danilovgrad za finansiranje
projekata nevladinim organizacijama u 2020. godini iznosi 19.815,00€.
Na osnovu člana 4 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava
nevladinim organizacijama sredstva iz Budžeta dodjeljuju se nevladinim organizacijama
koje za Opštinu imaju poseban status (Društvo dobrovoljnih davalaca krvi i Rastimo
zajedno) na način što se za ove nevladine organizacije opredjeljuje 30% (trideset posto)
od ukupno opredijeljenih sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija.
4. Shodno članu 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava
nevladinim organizacijama, Komisija je utvrdila prioritetne oblasti koje će imati prednost
pri donošenju Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija u 2020. godini, a to
su:
- nauka, umjetnost i obrazovanje;
- afirmacija i valorizacija kulturnog potencijala, tradicije i očuvanja kulturne baštine;
- očuvanje i zaštita životne sredine;
- rješavanje problema mladih;
- socijalna i zdravstvena zaštita;
- doprinos razvoju demokratije;
- rodna ravnopravnost.
5. Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs na propisanom obrascu prijave i
forme projekta, koji se mogu dobiti na pisarnici Opštine Danilovgrad ili preuzeti sa web
portala www.danilovgrad.me.
Prijava se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem
tekstu: Komisija) u zapečaćenoj koverti i predaje na pisarnici Opštine Danilovgrad.
Uz prijavu se prilaže:
- rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija sa sjedištem u Opštini
Danilovgrad;
- projekat kojim organizacija konkuriše za dodjelu sredstava;
- izvještaj o realizovanim projektima u prethodnoj godini (ukoliko ih ima), zaključno
sa danom objavljivanja Konkursa;
- preporuke eksperata iz relevantne oblasti - ukoliko ih posjeduje;
- izjava da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom
donatoru na razmatranje u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na Konkurs
Opštine Danilovgrad;
- izjava ovlašćenog lica da nije dobila sredstva od drugog donatora za projekat ili dio
projekta koji kandiduje, a koja sadrži odredbu o prihvatanju odgovornosti;
- po tri primjerka štampane i elektronske (na CD-u) verzije projekta;
- potvrdu o predatom završnom računu Poreskoj upravi Crne Gore.
Nevladine organizacije sa posebnim statusom su dužne da dostave svoje godišnje planove
i programe rada, sa posebnim opisom realizacije planiranih aktivnosti za projekat za koji
se dodjeljuju budžetska sredstva.
6. Projekat treba da sadrži:
- naziv projekta;
- naziv nevladine organizacije (sjedište, kontakt telefon/fax i e-mail, broj zaposlenih,
ciljevi organizacije);
- kategoriju - prioritetnu oblast projekta;
- ciljeve projekta (na koji način projekat doprinosi rješavanju problema);
- opis problema;
- opis ciljne grupe;
- rok za realizaciju projekta;
- opis povezanosti projekta sa javnim politikama (strategijama, akcionim planovima,
zakonskim i podzakonskim aktima) u navedenoj oblasti koje je donijela Opština ili
država;
- detaljan opis projekta (opisati po segmentima i po mogućnosti kvantifikovati sve
projektne aktivnosti i dinamiku realizacije projekta) sa eventualno potrebnom
propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, fotografije, kompjuterske
simulacije, CD prezentacija i sl.);
- budžet projekta i iznos sredstava za koji se konkuriše, iznos sopstvenih sredstava
(učešća), kao i iznos sredstava koja su za isti projekat ili program odobrena od
strane drugih donatora, ukoliko su takva sredstva odobrena;
- način praćenja i procjene uspješnosti realizacije projekta;
- održivost projekta;
- kratak opis realizovanih projekata u prethodnoj godini;
- kratak opis partnerske organizacije i realizovanih projekata u prethodnoj godini
(ukoliko ih ima);
- ovlašćeno (odgovorno) lice za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt adresa,
telefon ,e-mail);
- podatke o članovima organa upravljanja organizacije;
- broj žiro računa i PIB organizacije.
7. Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za nevladinu organizacija koja kandiduje
projekat ne može premašiti iznos od 20% od iznosa ukupno predviđenog Budžetom
Opštine za nevladine organizacije, kada se izuzmu nevladine organizacije sa posebnim
statusom.
Minimalan iznos sredstava koji će biti dodijeljen nevladinoj organizaciji, ukoliko njen
projekat bude odobren od strane Komisije, po pravilu ne može biti manji od 80% od
ukupnog traženog iznosa za finansiranje tog projekta.
8. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
9. Neblagovremeno pristigle prijave se neće razmatrati.
10. Bodovanje projekata vrše nezavisni procjenjivači.
11. Ukoliko nevladina organizacija dostavi nepotpunu ili nerazumljivu dokumentaciju
Komisija će najkasnije u roku od tri dana od otvaranja koverti zahtijevati od nevladine
organizacije da ukloni nedostatke.
Rok za otklanjanje nedostataka je pet dana od dana obavještenja.
Ako nevladina organizacija ne otkloni nedostatke u navedenom roku Komisija će odbiti
zahtjev.
12. Konačna Odluka o finansiranju projekata biće dostavljena učesnicima Konkursa,
objavljena na web portalu Opštine, oglasnoj tabli Opštine i putem lokalnog javnog emitera
– Radio Danilovgrad.
13. Nakon donošenja Odluke o raspodjeli sredstava i javnog objavljivanja, predsjednica
Opštine će zaključiti Ugovor sa nevladinim organizacijama u roku od 15 dana od dana
izvršnosti Odluke Komisije o raspodjeli sredstava.
15. Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Pobjeda”, na web sajtu i oglasnoj tabli
Opštine Danilovgrad i putem lokalnog javnog emitera-Radio Danilovgrad.
16. Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkurs mogu se dobiti svakog
radnog dana, u periodu od 10,00 do 13 časova, u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti.

Danilovgrad, 06.02.2020. godine 

PREDSJEDNICA KOMISIJE 

Olivera Pavićević, s.r.