JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 116dž i člana 116đ stav 1 Zakona o zaštiti i spašavanju (“Službeni list CG”, br. 13/07, 32/11 i 54/16)

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
ob j a v l j u j e

J A V N I K O N K U R S

 
za raspodjelu sredstava fonda sredstava za zaštitu i spašavanje
 
 
Tekst javnog konkursa možete preuzeti na sljedećem linku: Konkurs-fond za zaštitu i spašavanje
 
Obrazac broj 1 možete preuzeti na sljedećem linku: Obrazac broj 1
 
Obrazac broj 2 možete preuzeti na sljedećem linku: Obrazac broj 2