Katalog projekata : Moja zajednica - Snažna zajednica

Poštovani/e,

Pred vama se nalazi Katalog projekata koje je Centar za razvoj nevladinih organizacija podržao kroz program dodjele grantova “Moja zajednica – Snažna zajednica”. 

Ovaj program je dio projekta „Moja zajednica-Snažna zajednica!“, koji je finansiran od strane Evropske unije, a ko-finansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore. U okviru ovog programa, Centar za razvoj nevladinih organizacija je u januaru 2018. godine objavio konkurs za dodjelu grantova za projekte lokalnih NVO u Crnoj Gori, čiji je opšti cilj bio jačanje participativne demokratije kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i stimulisanje podsticajnog pravnog i finansijskog ambijenta za civilno društvo. Nakon sprovedenog konkursa, evaluaciona komisija CRNVO-a je u martu 2018. godine donijela odluku o dodjeli grantova, kojom je podržano ukupno 10 projekata u ukupnom iznosu od 57,546,30 eura. 10 nevladinih organizacija iz Pljevalja, Nikšića, Podgorice, Bijelog Polja, Mojkovca, Ulcinja i sa Cetinja su dobile podršku od CRNVO-a u kako bi unaprijedile standarde i donijele promjene u poljima saradnje NVO i lokalne samouprave, zaštite lica sa invaliditetom, zaštite ženskih prava, diskriminacije u medijima, zaštite životne sredine jačanja omladinskog aktivizma, pozicije poljoprivrednih proizvođača i aktivizma u ruralnim dijelovima Crne Gore.

Ovi projekti predstavljali su izraz potrebe lokalnih zajednica za unaprijeđenjem uloge nevladinih organizacija u raznim procesima na lokalnom nivou. Od projekata koji su se bavili unaprijeđenjem položaja nevladinih organizacija, izradom i usvajanjem lokalnih akcionih planova za mlade, kao i za zaštitu lica sa invaliditetom, izradom dokumentarnog filma o učešću građana u urbanističkim procesima i slučaju Kasarne Morače pa do ženskih prava i agro budžeta, CRNVO je u svim ovim aktivnostima vidio način da se podrži potreba građana i građanki za promjenom koja bi krenula iz lokalne zajednice. Od juna do decembra 2018. godine smo vrijedno radili na implementaciji ovih projekata. Kroz program za jačanje kapaciteta koji smo organizovali za dobitnike grantova, aktivisti i aktivistkinje iz lokalnih NVO su imali priliku da uče o realizaciji i upravljanju projektima, finansijskim pitanjima, strateškom planiranju, javnom zastupanju, kao i o komunikacijama i odnosu sa javnošću.

Dodatno, mentoring koji je CRNVO tim pružao svim organizacijama u procesu implementacije ovih projekata značio je da su ove organizacije uvijek imale podršku pri realizaciji svojih aktivnosti, ali i da su imale i pristup CRNVO resursima, kontaktima, bazama podataka i slično. Nadamo se da će ovaj katalog uspjeti da vas zainteresuje za rad ovih organizacija i njihove uspjehe. Katalog sadrži kratke informacije o uspjesima projekata, ali i naučenim lekcijama ovih organizacija i njihovih zaposlenih jer vjerujemo da je ovo bio proces učenja ne samo za dobitnike CRNVO grantova već i za sam CRNVO. 6 Vjerujemo da je ovaj program podrške samo početak i da ćemo uspjeti da i u narednom periodu uz podršku naših partnera u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori ali i Ministarstvu javne uprave uspjeti da obezbijedimo više sredstava za rad lokalnih nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Do tada vas ostavljamo da otkrijete uspjehe ovih 10 organizacija i pronađete inspiraciju za nove aktivnosti u cilju poboljšanja životnog standarda svih nas u Crnoj Gori. 

 
Srdačno, 
 
Ana Novaković 
Izvršna direktorka Centar za razvoj nevladinih organizacija