WEB BAZA “ NVOinfo ”

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama i tim EU projekta ''Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori'', pokrenuli su, sredinom januara 2017. godine, pilot aktivnost, sa ciljem prikupljanja početnih kontakt podataka o nevladinim organizacijama u Crnoj Gori, kao osnove buduće web baze “NVOinfo” na podportalu Kancelarije.

Polazeći od svoje uloge kao informaciono-koordinaciono-komunikativnog kanala za podsticanje i unaprjeđenje međusektorske saradnje i razvoja nevladinih organizacija, Kancelarija u saradnji sa timom pomenutog projekta, a saglasno ranijoj inicijativi NVO, te po ugledu na slične baze u Hrvatskoj i Srbiji (www.udruge.hr , www.ocdoskop.rs), nastoji da kreiranjem baze omogući uvid u aktivnosti NVO i tako doprinijese boljoj percepciji i razumijevanju njihove uloge i značaja od strane najšire javnosti Crne Gore, promovisanju njihovog rada i postignuća, kao i unaprjeđenja komunikacije državnih organa i NVO.
 
Planirano je da “NVOinfo” baza sadrži podatke kao što su: kontakt podaci, statuti,  ciljne grupe, projekti, publikacije, izvještaji, broj članova, broj zaposlenih, broj volontera, članstvo u mrežama i druge informacije, koje bi omogućile lakši kontakt sa NVO, ali i prezentovale njihove kapacitete, polje/a djelovanja i aktivnosti. Unošenje i ažuriranje podataka biće odgovornost nevladine organizacije, koja će, za tu svrhu, dobiti  korisnički nalog i lozinku, i u “NVOinfo” bazu unijeti podatake za koje cijeni potrebnim da ih podijeli sa zainteresovanom javnošću.

Ovako osmišljena, Baza će biti korisna za lakše nalaženje potencijalnih unutarsektorskih i međusektorskih partnera za realizaciju aktivnosti, kampanja i projekata, a nevladine organizacije će moći bez posrednika da predstave svoj rad na njima pogodan način i u mjeri koju smatraju odgovarajućom.
 
Zahvaljujemo NVO koje su, preko svojih mailing lista proslijedile poziv Kancelarije i doprinijele realizaciji pomenute pilot aktivnosti, a naročito onim NVO koje su, u tada ostavljenom roku, već dostavile kontakt podatke.

Obavještavamo nevladine organizacije, koje žele da budu dio “NVOinfo” baze, da svoje podatke mogu dostaviti putem linka koji je i dalje otvoren- https://goo.gl/aNES3u  cijeneći da je opšti interes da što veći broj NVO bude zastupljen u Bazi.

IZ KANCELARIJE ZA SARADNJU S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA