Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

JAVNI POZIV 

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

Nevladine organizacije u Radnom tijelu mogu da imaju jednog predstavnika/cu.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u radnom tijelu: 
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva; 
- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo; 
- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje 
radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala 
projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti; 
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa 
stanja i uspjeha); 
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi 
organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici. 

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu: 
- da ima prebivalište u Crnoj Gori; 
- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo; 
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik. 

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/cu nevladine organizacije u radnom tijelu
- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija); 
-fotokopija statuta nevladine organizacije; 
- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, 
organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj 
oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine 
organizacije; 
- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija 
bilansa stanja i uspjeha); 
- izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine 
članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici; 
- fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet 
predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu; 
- biografija predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu; 
- dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument); 
- izjava predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik; 
- izjava predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/ce u radnom tijelu. 

Rok za dostavljanje predloga predstavnika/ce u radnom tijelu je deset dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave i portalu e-uprave, na propisanom obrascu za predlaganje predstvanika nevladine organizacije u radnom tijelu, koji možete preuzeti ovdje: 
OBRAZAC

Ministarstvo javne uprave će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga predstavnika/ce u radnom tijelu, na svojoj internet stranici www.mju.gov.me i portalu e-uprave, objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, kao i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava propisane kriterijume. 
Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja se pisarnici Ministarstva javne uprave, neposredno ili putem pošte, svakog radnog dana u vremenu od 07.00 do 15.00 časova, na adresu: 
MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE – DIREKTORAT ZA DRŽAVNU UPRAVU, RIMSKI TRG BROJ 45, 81000, PODGORICA, sa napomenom: “Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga zakona izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama.” 

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga zakona izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, mogu se dobiti u Direktoratu za državnu upravu, kontakt telefon: 020/482-259.