Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o državnim nagradama

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo kulture objavljuje
 
 
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU
PREDLOGA ZAKONA O DRŽAVNIM NAGRADAMA

U skladu s Programom rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu, za III kvartal 2018. godine predviđeno je utvrđivanje Predloga zakona o državnim nagradama. Ovim zakonom preciznije će se utvrditi broj državnih nagrada, kriterijumi za dodjelu i dinamika dodjele državnih nagrada, kao i druga pitanja od značaja za normativno uređenje ove oblasti.

S tim u vezi, Ministarstvo kulture, kao nadležni organ, obrazuje radno tijelo sa zadatkom da izradi tekst predloga navedenog akta. Tim povodom pozivaju se nevladine organizacije koje se u svom djelovanju bave pitanjima državnih nagrada u Crnoj Gori (istraživačkim radom, kritičkim osvrtom, kao i vrednovanjem djela ili ostvarenja od izuzetnog značaja za Crnu Goru, koja su zavrijedila najveća državna priznanja u svim oblastima rada i stvaralaštva) da predlože predstavnika za člana radnog tijela koji ima iskustvo u vezi sa navedenim pitanjima.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: jedan 

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu: 
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva; 
- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo; 
- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti; 
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha); 
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici. 

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu: 
- da ima prebivalište u Crnoj Gori; 
- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo; 
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik. 

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu: 
- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija); 
-fotokopija statuta nevladine organizacije; 
- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije; 
- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha); 
- izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici; 
- fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu; 
- biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu; 
- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument); 
- izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik; 
- izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu. 

Rok i način dostavljanja predloga: Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, u Ministarstvu kulture, radnim danima od 7 do 15 časova, ili poštom na adresu: Njegoševa bb, Cetinje, u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o državnim nagradama.

Obrazac se može preuzeti ovjde.