Javni poziv za konsultacije Nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), i člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12) Ministarstvo javne uprave, upućuje

                                                                                     JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE

građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme

                                                                                                       NACRTA 
                                                                               ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu javne uprave na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 45, ili na e-mail: senad.crnovrsanin@mju.gov.me.

Konsultacije zainteresovane javnosti o pripremi Nacrta zakona trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje najšire javnosti o planiranim aktivnostima na pripremi zakona.

Ministarstvo javne uprave će sve prispjele inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi.