Javni poziv za člana radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu

Nevladine organizacije u Radnoj grupi  imaju jednog predstavnika.

Pravo predlaganja kandidata za člana Radne grupe imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za oblast izvršenja krivičnih sankcija.

 

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Radne grupe ako ispunjava sljedeće kriterijume:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva; 
 • u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe;
 • je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;
 • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

 

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata za člana Radne grupe, dostavi:

 • kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
 • kopije akta o osnivanju i statuta;
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;
 • kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

 

Kao kandidat za člana Radne grupe može biti predloženo lice koje:

 • je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
 • posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;
 • nije član organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

 

Nevladine organizacije su dužne da za predloženog kandidata predaju: 

 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Radne grupe;
 • biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;
 • izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Radne grupe.

 

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predlaganje kandidata vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti ovdje.

Propisani obrazac za predlaganje kandidata sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva, radnim danima od 09 do 11 časova i od 12 do 14 časova ili na adresu:

 

Ministarstvo pravde

Direktorat za izvršenje krivičnih sankcija

Vuka Karadžića 3

81 000 Podgorica

 

sa napomenom: “Predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu”.

 

Ministarstvo će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.pravda.gov.me objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga predložile. 

Predlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za člana Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: aida.bojadzic@mpa.gov.me.