Javni poziv NVO za uspostavljanje saradnje i partnestva - Podgorica

Na osnovu člana 5 Odluke o saradnji i partnerstvu Glavnog grada i nevladinih organizacija (,,Sl. list CG – Opštinski propisi",  br. 13/15, 08/17), Sekretarijat za lokalnu samoupravu Glavnog grada upućuje

 

JAVNI  POZIV

nevladinim organizacijama

za

uspostavljanje saradnje i partnerstva

 

POZIVAMO  sve NEVLADINE ORGANIZACIJE sa sjedištem u Glavnom gradu, a koje obavljaju djelatnost na teritoriji Glavnog grada na SARADNJU i/ili  PARTNERSTVO u izradi akata iz nadležnosti Glavnog grada (odluke, razvojni planovi i sl.) kojima se uređuju prava i obaveze građana, a koji su predviđeni Programom rada Skupštine Glavnog grada - Podgorice za 2019. godinu. Program je objavljen na internet stranici Glavnog grada. 

      Saradnja podrazumijeva pravo nevladine organizacije da učestvuje u postupku prethodnog konsultovanja i javne rasprave o nacrtu akta, uz obavezu obrađivača  na neposrednu dostavu  nevladinoj organizaciji upitnika, ankete, nacrta akta, poziva na javnu raspravu, programa javne rasprave, evaluacionog listića za ocjenu kvaliteta i uspješnosti javne rasprave i izvještaja o rezultatima postupka prethodnog konsultovanja i javne rasprave.

     Partnerstvo obuhvata učešće predstavnika nevladine organizacije u radnoj grupi radi izrade akata iz svoje nadležnosti.

I Uslovi za uspostavljanje saradnje:

NVO može sarađivati sa obrađivačem jednog ili više akata sa jedinstvene liste radi informisanja i konsultovanja tokom njihove izrade pod uslovom da je registrovana i da obavlja djelatnost u Glavnom gradu.

Potrebna dokumentacija:

 • prijava za saradnju u kojoj se navode svi akti sa jedinstvene liste za koje je NVO zainteresovana; 
 • odluka o osnivanju NVO;
 • statut NVO;
 • rješenje o upisu u registar NVO.

II Uslovi za partnerstvo

NVO može odrediti  svog predstavnika u radnoj grupi koja je obrazovana radi izrade jednog ili više akata sa jedinstvene liste pod uslovom da:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija najmanje jednu godinu prije objavljivanja javnog poziva
 • ima utvrđene ciljeve i djelatnosti koje su u vezi sa zadatkom radne grupe
 • je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom radne grupe
 • nema neizmirenih obaveza po osnovu državnih ili lokalnih javnih prihoda
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici
 • predstavnik NVO ima status člana ili volontera najmanje jednu godinu prije podnošenja predloga i
 • predstavnik NVO nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Potrebna dokumentacija:

 • predlog za partnerstvo u kome su navedeni svi akti sa jedinstvene liste za koje je NVO zainteresovana
 • kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija
 • kopiju akta o osnivanju nevladine organizacije i statuta nevladine organizacije
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u vezi sa zadatkom radne grupe
 • dokaz da nevladina organizacija nema neizmirenih obaveza po osnovu državnih ili lokalnih javnih prihoda, odnosno da nije poreski obveznik po osnovu državnih i lokalnih javnih prihoda
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri ili državni službenici, odnosno namještenici
 • biografiju kandidata
 • potvrdu da je kandidat član ili volonter u nevladinoj organizaciji najmanje jednu godinu prije podnošenja predloga
 • izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner ili državni službenik, odnosno namještenik i da prihvata kandidaturu.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SARADNJU I/ILI PARTNERSTVO JE 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA.

Prijava za saradnju i/ili partnerstvo  sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zapečaćenoj koverti sa naznakom : ,, Ne otvaraj – prijava po javnom pozivu  za saradnju i/ili partnerstvo".

Na  prednjoj strani koverte navodi se naziv i adresa organa kome se prijava dostavlja:

GLAVNI GRAD PODGORICA

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Ul. Njegoševa br. 20 (zgrada gradskog parlamenta)

81 000 Podgorica

Na poleđini koverte navodi se naziv i sjedište NVO.

              Broj akata povodom kojih se uspostavlja saradnja i/ili partnerstvo nije ograničen.

                NVO koja je zainteresovana za saradnju i partnerstvo povodom istih ili različitih akata podnosi jedinstvenu prijavu za saradnju i partnerstvo sa potrebnom dokumentacijom u jednoj koverti. 

Kontakt osoba:  Biljana Gurešić, e-mail: biljana.guresic@podgorica.me br. telefona: 447-180

Jedinstvena lista akata iz nadležnosti Glavnog grada koji su predviđeni Programom rada Skupštine Glavnog grada – Podgorice za 2019. godinu:

 1. Predlog strategije razvoja sporta u Glavnom gradu Podgorica za period 2019 – 2021. godine; Obrađivač: Sekretarijat za kulturu i sport; Rok: II kvartal
 2. Predlog lokalnog plana zaštite životne sredine Glavnog grada – Podgorice za period 2019 – 2022. godine; Obrađivač: Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj; Rok: II kvartal
 3. Predlog programa podizanja spomen – obilježja; Obrađivač: Sekretarijat za kulturu i sport; Rok: II kvartal
 4. Predlog lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije – razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu – Podgorici za period 2019 – 2022. godine; Obrađivač: Sekretarijat za socijalno staranje; Rok: III kvartal
 5. Predlog lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu – Podgorici za period 2019 – 2022. godine; Obrađivač: Sekretarijat za socijalno staranje; Rok: III kvartal
 6. Predlog akcionog plana zaštite od buke u životnoj sredini za teritoriju Glavnog grada za 2019 – 2023. godinu; Obrađivač: Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj; Rok: III kvartal
 7. Predlog programa socijalnog stanovanja Glavnog grada Podgorice; Obrađivač: Sekretarijat za socijalno staranje, u saradnji sa Sekretarijatom za komunalne poslove, Direkcijom za imovinu i Agencijom za stanovanje; Rok: IV kvartal
 8. Predlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2020. godinu; Obrađivač: Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj; Rok: IV kvartal
 9. Predlog odluke o naknadi za korišćenje prostora bespravnog objekta; Obrađivač: Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj; Rok: II kvartal
 10. Predlog odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja; Obrađivači: Sekretarijat za socijalno staranje u saradnji sa Sekretarijatom za planiranje prostora i održivi razvoj, Sekretarijatom za finansije, Direkcijom za imovinu i Agencijom za stanovanje d.o.o.; Rok: II kvartal
 11. Predlog odluke o obrazovanju Službe Skupštine; Obrađivač: Služba Skupštine; Rok: II kvartal
 12. Predlog poslovnika Skupštine Glavnog grada; Obrađivač: Komisija za izradu Poslovnika Skupštine Glavnog grada; Rok: II kvartal
 13. Predlog odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine Glavnog grada – Podgorice; Obrađivač: Služba Skupštine; Rok: II kvartal
 14. Predlog odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova; Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu; Rok: II kvartal
 15. Predlog odluke o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada – Podgorice; Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu; Rok: II kvartal
 16. Predlog odluke o osnivanju Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija; Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu; Rok: II kvartal
 17. Predlog odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti; Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu; Rok: II kvartal
 18. Predlog odluke o upotrebi grba i zastave Glavnog grada; Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu; Rok: II kvartal
 19. Predlog odluke o radnom vremenu; Obrađivač: Sekretarijat za preduzetništvo; Rok: II kvartal
 20. Predlog odluke o mjesnim zajednicama; Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu; Rok: III kvartal
 21. Predlog odluke o upravljanju komunalnim otpadom i održavanju čistoće na teritoriji Glavnog grada; Obrađivač: Sekretarijat za komunalne poslove; Rok: III kvartal
 22. Predlog odluke o održavanju groblja na teritoriji Glavnog grada; Obrađivač: Sekretarijat za komunalne poslove; Rok: III kvartal
 23. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju erozivnih područja na teritoriji Glavnog grada – Podgorice; Obrađivač: Sekretarijat za preduzetništvo; Rok: IV kvartal
 24. Predlog odluke o Budžetu Glavnog grada – Podgorice za 2020. godinu; Obrađivač: Sekretarijat za finansije; Rok: IV kvartal.