Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2018. u oblasti evropskih integracija

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018) i Odlukom o izmjeni Odluke utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2018.g. (“Službeni list CG” broj 67/18) Ministarstvo javne uprave objavljuje

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE  ZA ČLANA/ICU KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2018. U OBLASTI EVROPSKIH INTEGRACIJA
 
Komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija (u daljem tekstu: Komisija) čine predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici Ministarstva javne uprave, a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti evropskih integracija.
 
Broj predstavnika NVO u Komisiji: 1
 
Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.
 
U slučaju da nevladine orgnaizacije ne predlože svog predstavnika za člana Komisije, za drugog člana Komisije određuje se državni službenik iz ministarstva.
 
Nadležnosti i zadaci komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama:
 
-          objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave
-          objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju, koji sadrži osnovne informacije o javnom konkursu
-          objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju
-          utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača
-          odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladiih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava
-          traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kada projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi
-          dostavlja učesnicima konkursa i na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave objavljuje odluku o raspodjeli sredstava
-          zaključuje sa nevladinim organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva
-          prati uspješnost realizacije projekta, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva
-          sačinjava izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladnih organizacija
 
Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Komisiji:
 
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima evropskih integacija;
- da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
-  da  je  u  prethodne  tri  godine,  u  vezi  sa  pitanjem evropskih integracija,   sprovela  istraživanje,  izradila  dokument,  organizovala  skup  ili  realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
- da je predala  poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu  (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
-  da  više  od  polovine  članova  organa  upravljanja  nevladine  organizacije  nijesu  članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
 
Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Komisiji:
 
- da ima prebivalište u Crnoj Gori;
- da ima iskustvo u oblasti evropskih integracija;
-   nije   član   organa   političke   partije,   javni   funkcioner,   državni   službenik,   odnosno namještenik.
 
Predlaganje predstavnika nevladine organizacije  vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje
 
Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Savjetu, dostavi i sljedeću dokumentaciju:
 
- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
- fotokopija statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina  organizacija  u  prethodne  tri  godine,  u  vezi  sa  pitanjem evropskih integracija,  sprovela  istraživanje,  izradila  dokument, organizovala  skup  ili  realizovala  projekat  vezan za evropske integracije,  potpisan  od  strane  lica  ovlašćenog  za  zastupanje  i  potvrđen  pečatom  nevladine organizacije;
  -dokaz  da  je  predala  poreskom  organu  prijavu  za  prethodnu  fiskalnu  godinu  (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
  -izjava  lica  ovlašćenog  za  zastupanje  nevladine  organizacije  o  tome  da  više  od  polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa  političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopija  lične  karte  ili  druge  javne  isprave  na  osnovu  koje  se  može  utvrditi  identitet predstavnika nevladine organizacije u Komisiji;
- biografija predstavnika nevladine organizacije u Komisiji;
- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti evropskih integracija (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
-  izjava  predstavnika  nevladine  organizacije  u  Komisiji da  nije  član  organa  političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
-  izjava  predstavnika  nevladine  organizacije  da  prihvata  da  ga  ta  nevladina  organizacija predloži kao svog predstavnika u Komisiji
 
Rok i način dostavljanja predloga: putem pošte, Ministarstvu javne uprave na adresu:
 
Ministarstvo javne uprave
Rimski trg 45
81 000 Podgorica
 
Sa napomenom “predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata  i programa nevladinih organizacija u oblasti evropskih integracija u 2018.g.”
ili elektronski, na email nina.blazic@mju.gov.me  u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.
 
Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za dobru javnu upravu i djelovanje NVO – Ministarstvo javne uprave.
 
Predlog kandidata za člana komisije biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.
 
Ministarstvo javne uprave će u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predstavnika nevladinih organizacija sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile gore navedene uslove.
 
Uz tu listu, Ministarstvo javne uprave objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju tražene uslove.
 
Ministarka javne uprave aktom o obrazovanju radnog tijela izabraće za člana tog tijela predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika nevladinih organizacija u Komisiju vrši ministarka javne uprave.
 
MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE