Javni poziv NVO koje djeluju u oblastima kulture i umjetnosti za predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 7/12), a u vezi sa članom 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo kulture upućuje
 
JAVNI POZIV
 
nevladinim organizacijama koje djeluju u oblastima kulture i umjetnosti
za predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo kulture obrazuje Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama na javnom konkursu (u daljem tekstu: Komisija). Shodno Zakonu, Komisiju će činiti predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici Ministarstva kulture, a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblastima kulture i/ili umjetnosti.

Nevladine organizacije mogu imati jednog predstavnika u Komisiji.
Za člana Komisije nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata.
Izrazi koji se u ovom javnom pozivu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Uslovi za nevladine organizacije

Nevladina organizacija može da predloži kandidata za člana Komisije ako: 
- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima kulture i umjetnosti;
- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u oblasti kulture i/ili umjetnosti; 
- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Uslovi za kandidate

Kandidat nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje:
- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- posjeduje iskustvo u realizaciji projekata u oblastima kulture i umjetnosti;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se prilaže uz predlog kandidata za člana Komisije

Nevladina organizacija, uz predlog kandidata za člana Komisije, dostavlja: 
- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
- kopije akta o osnivanju i statuta;
- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblastima kulture i/ili
umjetnosti;
- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Komisije;
- biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u oblasti kulture i/ili umjetnosti;
- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije.

Rok i način predaje predloga

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Predlozi kandidata sa potrebnim prilozima dostavljaju se na adresu: Ministarstvo kulture, Njegoševa bb, 81250 Cetinje, sa napomenom: Predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.
Predlog kandidata za člana Komisije biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Ministarstvo kulture će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mku.gov.me objaviti listu kandidata koji su predloženi za člana Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.
Za člana Komisije ministar kulture će, u roku od pet dana od objavljivanja liste kandidata, izabrati onog kandidata za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.

Nadležnosti i zadaci Komisije 

U skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, nadležnosti i zadaci Komisije su sljedeći:
- objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;
- objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju;
- objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;
- utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača;
- odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava;
- traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;
- dostavlja učesnicima konkursa i na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave objavljuje odluku o raspodjeli sredstava;
- zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva;
- prati uspješnost realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;
- sačinjava izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija.
Komisija prestaje sa radom nakon realizacije, odnosno isteka roka za realizaciju projekata, odnosno programa koji su obuhvaćeni odlukom o raspodjeli sredstava.