Javni poziv nevladnim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu Strategije pametne specijalizacije (2018-2022) s Akcionim planom

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list Crne Gore”, broj 7/12), Ministarstvo nauke upućuje
 
JAVNI POZIV
nevladnim organizacijama
za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Radne grupe
za izradu Strategije pametne specijalizacije (2018-2022) s Akcionim planom

Ministarstvo nauke poziva nevladine organizacije koje se bave temama iz oblasti naučnoistraživačke djelatnosti, da dostave prijedlog za izbor jednog predstavnika u sastav Radne grupe za izradu gore navedenog akta. 

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju za člana Radne grupe. Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe ako ispunjava sljedeće uslove:

• upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;
• u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe; 
• u prethodnoj godini je realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;
• predala je poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha); 
• više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/cu Radne grupe može biti lice koje: 

• je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
• posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;
• nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca.

Nevladina organizacija, dužna je da, uz prijedlog kandidata/kinje, dostavi:
 
• kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija; 
• kopije akta o osnivanju i statuta;
• pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;
• kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu; 
• izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.
• fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kiinje za člana/cu Radne grupe; 
• biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;
• izjavu kandidata/kinje da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
•izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/cu radne grupe.

Rok za podnošenje prijedloga je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva. 

Dokumentacija po Javnom pozivu dostavlja se arhivi Ministarstva nauke na adresu: 

Ministarstvo nauke Crne Gore, Rimski trg br. 46, 81 000 Podgorica, sa napomenom: „Predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Strategije pametne specijalizacije (2018-2022) s Akcionim planom“.

Prijedlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku. 

Ministarstvo nauke će u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje prijedloga kandidata/kandidatkinja, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile. 

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za člana Radne grupe mogu se dostaviti na e-mail adresu: tijana.cadjenovic@mna.gov.me.