Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje trii kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe za izradu Zakona o registrovanom partnerstvu.

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri (3) kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe za izradu Zakona o registrovanom partnerstvu.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti ljudskih prava LGBTI osoba da učestvuju u procesu izbora tri (3) kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o registrovanom partnerstvu.

Za člana/icu Radne grupe nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

Zadatak Radne grupe za izradu Zakona o registrovanom partnerstvu (u daljem tekstu: Radna grupa) je da pripremi Nacrt Zakona o registrovanom partnerstvu.

Nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju tri (3) predstavnika/ce.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe ako ispunjava sljedeće kriterijume:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog Javnog poziva;

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici/službenice, odnosno namještenici/namještenice.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje za Radnu grupu, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za  prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici/službenice, odnosno namještenici/namještenice.

Kao kandidat/kandidatkinja za člana/članicu Radne grupe može biti predloženo lice koje:

- je crnogorski državljanin/državljanka  sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- nije član/članica organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner/funkcionerka, državni službenik/ službenica, odnosno namještenik/namještenica;

 

Nevladine organizacije su dužne da za predloženog kandidata/kandidatkinju predaju:

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kandidatkinje za člana Radne grupe;

- biografiju kandidata/kandidatkinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- izjavu kandidata/kandidatkinje da nije član/članica organa političke partije, javni funkcioner/funkcionerka, rukovodeće lice ili državni službenik/službenica, odnosno namještenik/namještenica;

- izjavu kandidata/kandidatkinje da prihvata kandidaturu za člana Radne grupe.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i portal e-uprave.

Predlaganje kandidata vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti sa veb stranice www.minmanj.gov.me, na kojoj će biti postavljen i ovaj poziv.

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kandidatkinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva, radnim danima od 7 do 15 časova, na adresi:

 

  VLADA CRNE GORE

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

  Rimski trg 46, 81 000 Podgorica

sa napomenom: “Predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe za izradu Zakona o registrovanom partnerstvu”.

Ministarstvo će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.minmanj.gov.me objaviti listu kandidata/kanditkinja koji/e su predloženi/e za člana/članicu Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga/je predložile.

Ministar za ljudska i manjinska prava će, u roku od pet dana od objave liste kandidata/kandidatkinja koji/e su predloženi/ne za člana/članicu Radne grupe, izabrati kandidata/kandidatkinju za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.

Predlog kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kandidatkinja za člana/icu Komisije, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: ranko.andrijasevic@mmp.gov.me

MINISTAR

.r. Mehmed Zenka

Obrazac možete preuzeti ovdje:O B R A Z A C_Radna grupa za izradu Zakona o registrovanom partnerstvu.doc

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava