JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/ICU SAVJETA ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA

Na osnovu člana 22 Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima (“Službeni list CG” broj: 47/15) i člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Službeni list CG” broj: 7/12), Uprava za dijasporu upućuje

 

JAVNI POZIV

NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/ICU

SAVJETA ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA

Savjet za saradnju sa iseljenicima predstavlja savjetodavno tijelo Vlade Crne Gore koje učestvuje u kreiranju i sprovođenju Stategije saradnje sa iseljenicima, akcionog plana za realizaciju Strategije, kao i ukupnih aktivnosti saradnje sa iseljenicima.

Savjet čine predstavnici iseljenika, predstavnici organa državne uprave, opština i drugih institucija i udruženja i istaknute ličnosti.

Uprava za dijasporu poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima saradnje sa iseljenicima da dostave predlog kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za saradnju sa iseljenicima.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

· upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;

· u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u vezi sa pitanjima saradnje sa iseljenicima;

· u prethodnoj godini je realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost iz oblasti saradnje sa iseljenicima;

· predala je poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

· više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.

Kandidat/kinja nevladine organizacije može biti lice koje:

· je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

· posjeduje radno iskustvo u oblasti saradnje sa iseljenicima;

· nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca.

Nevladina organizacija, dužna je da, uz predlog kandidata/kinje, dostavi:

· kopiju rješenja o upisu u Registar nevladinih organizacija;

· kopije akta o osnivanju i statuta;

· pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini iz oblasti saradnje sa iseljenicima;

· kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

· izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce;

· fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje;

· biografiju kandidata/kinje, sa podacima o radnom iskustvu u oblasti saradnje sa iseljenicima;

· izjavu kandidata/kinje da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

· izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/cu   Savjeta za saradnju sa iseljenicima.

Rok za podnošenje predloga je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Predlaganje kandidata, vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije na e-mail adresu: dijaspora@mfa.gov.me, ili dostavljanjem poštom ili lično na adresu Uprave za dijasporu: Bulevar revolucije 15 (stara zgrada Pobjede), 81000 Podgorica,
sa napomenom:,,Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za saradnju sa iseljenicima”.

Predlog kandidata/kinje za člana/icu u Savjetu za saradnju sa iseljenicima biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Uprava za dijasporu će, u roku od tri dana od isteka roka utvrđenog pozivom, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/tkinja koji su predloženi za člana/icu Savjeta za saradnju sa iseljenicima, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Po isteku ovog roka, Uprava za dijasporu će u roku od pet dana imenovati jednog kandidata/kinju sa najvećim brojem predloga nevladinih organizacija koji ispunjavaju propisane uslove.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinje za člana/cu u Savjetu za saradnju sa iseljenicima mogu se dostaviti na e-mail adresu: dijaspora@mfa.gov.me ili telefon 020 416 391.

 

Podgorica, 06. mart 2017. god                 

                                                                UPRAVA ZA DIJASPORU

                                                               DIREKTOR

                                                                                   mr Predrag Mitrović, s.r.