Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu strateškog dokumenta Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo ekonomije upućuje
 
JAVNI POZIV 
 
nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu strateškog dokumenta STRATEGIJA ZA CJELOŽIVOTNO PREDUZETNIČKO UČENJE 2020-2024
Ministarstvo ekonomije poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti cjeloživotnog preduzetničkog učenja da predlože predstavnika za člana radnog tijela za izradu Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024.
 
S tim u vezi, Ministarstvo ekonomije, kao nadležni organ, obrazuje radno tijelo sa zadatkom da kreira novi strateški dokument kojim će se definisati ciljevi, mjere i aktivnosti koje će se realizovati u oblasti cjeloživotnog preduzetničkog učenja u narednom četvorogodišnjem periodu. 
 
Nevladine organizacije u radnom tijelu imaju jednog predstavnika.
 
Pravo predlaganja predstavnika za člana radnog tijela imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za ovu oblast.
 
Nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika u radno tijelo ako:
- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
 
Predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje:
- ima prebivalište u Crnoj Gori;
- ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.
 
Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog predstavnika za člana radnog tijela, dostavi: 
- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija); 
- fotokopiju statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.
 
Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.
 
Predlaganje predstavnika vrši se na obrazcu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", broj 41/18), koji možete preuzeti ovdje (Obrazac 2).
 
Propisani obrazac za predstavnika nevladine organizacije sa potrebnim prilozima dostavlja se pisanim putem na arhivu Ministarstva ekonomije radnim danima od 08-13h ili poštom na adresu Rimski trg 46, Podgorica ili elektronski na e-mail: andjela.gajevic@mek.gov.me, sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu dokumenta Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024.
 
Predlog za člana radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.
 
Javni poziv možete preuzeti ovdje (Obrazac1)