JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za učešće u radu Radne grupe za izradu III izvještaja u okviru Opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija za period 2013-2017(UPR)

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje
 

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za učešće u radu Radne grupe za izradu III izvještaja u okviru Opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija

za period 2013-2017(UPR)

Nevladine organizacije u Radnoj grupi za izradu III izvještaja u okviru Opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija za period 2013-2017(UPR) će imati više predstavnika/ca.

Pravo predlaganja kandidata/kinje za učešće u radu Radne grupe za izradu III izvještaja u okviru Opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija za period 2013-2017(UPR) imaju nevladine organizacije čija su područja djelovanja:

- zaštita ljudskih prava i sloboda i zaštita od diskriminacije;
- ostvarivanje i zaštita prava pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;
- unapređivanje međusobnih odnosa pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;
- rodna ravnopravnost;
- borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici;
- unapređenje položaja Roma/kinja i Egipćana/ki i njihova integracija u sve tokove društvenog života;
- unapređenje kvaliteta života pripadnika/ca ranjivih društvenih grupa;
- oblasti obuhvaćene preporukama II ciklusa Opšteg periodičnog pregleda(UPR).

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za učešće u radu Radne grupe za izradu III izvještaja u okviru Opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija za period 2013-2017(UPR) ako ispunjava sljedeće kriterijume:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog Javnog poziva;
- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe;
- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;
- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
- kopije akta o osnivanju i statuta;
- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe za izradu III izvještaja u okviru Opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija za period 2013-2017(UPR);
- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/e, odnosno namještenici/e.

Kao kandidat/kinja za učešće u radu Radne grupe za izradu III izvještaja u okviru Opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija za period 2013-2017(UPR) može biti predloženo lice koje:

- je crnogorski/a državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe za izradu III izvještaja u okviru Opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija za period 2013-2017(UPR);
- nije član/ica organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

Nevladine organizacije su dužne da za predloženog/u kandidata/kinju predaju:

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/icu ;
- biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe za izradu III izvještaja u okviru Opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija za period 2013-2017(UPR);
- izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
- izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za učešće u radu Radne grupe za izradu III izvještaja u okviru Opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija za period 2013-2017(UPR).

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i portalu e-uprave.
Predlaganje kandidata/kinje sa dokumentacijom dostavlja se isključivo lično na arhivu Ministarstva za ljudska i manjinska prava, koja se nalazi na adresi Rimski trg, br. 46, 81 000 – Podgorica sa napomenom: Predlaganje kandidata/kinje za učešće u radu Radne grupe za izradu III izvještaja u okviru Opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija za period 2013-2017(UPR).
Predlog kandidata/kinje biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Javni poziv možete preuzeti sa linka: Javni poziv UPR.pdf