JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O POLAGANJU ISPITA ZA KOORDINATORA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU U FAZI IZRADE PROJEKTA I KOORDINATORA U FAZI IZVOĐENJA RADOVA

Na osnovu člana 8 i 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl. list CG”, br. 7/2012), Ministarstvo rada i socijalnog staranja,upućuje

JAVNI POZIV
 
nevladinim organizacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o polaganju ispita za koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izrade projekta i koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izvođenja radova
 

Nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju jednog predstavnika/cu.

Pravo predlaganja kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja zaštita i zdravlje na radu.

Nevladina organizacija može da predloži kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe ako ispunjava sljedeće kriterijume:

je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe; 
 je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe; 
 je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha); 
 više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kao kandidat/kinja za člana/icu Radne grupe može biti predloženo lice koje: 

 je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
 posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;
 nije član organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik. 

Nevladina organizacija dužna je da uz predlog kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe dostavi:

 kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija; 
 kopije akta o osnivanju i statuta;
 pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe; 
 kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu; 
 izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Nevladine organizacije su dužne da za predloženog kandidata/kinju predaju:

 fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe; 
 biografiju kandidata/kinje, sa podacima u vezi sa zadatkom Radne grupe; 
 izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana Radne grupe. 

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave.

Predlaganje kandidata/kinje vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti sa web stranice Ministarstva rada i socijalnog staranja, na kojoj će biti objavljen ovaj poziv.

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se na arhivi Ministarstva, radnim danima od 11 do 13 časova, na adresu: 

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA

Rimski trg broj 46
81000 Podgorica
 
sa napomenom „ predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o polaganju ispita za koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izrade projekta i koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izvođenja radova”
Ministarstvo rada i socijalnog staranja će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mrs.gov.me objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Ministar rada i socijalnog staranja će u roku od pet dana od objavljivanja liste kandidata koji su predloženi za člana Radne grupe, izabrati onog kandidata za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.

Predlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail adresu: danijela.sukovic@mrs.gov.me .

Ovdje možete preuzeti OBRAZAC.docx