Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana Savjeta za reformu javne uprave

Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12) i na osnovu člana 1 Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave (,,Službeni list CG”, broj 25/17), Ministarstvo javne uprave upućuje

 

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana
Savjeta za reformu javne uprave

 Savjet za reformu javne uprave (u daljem tekstu: Savjet) obrazovan je Odlukom o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave („Službeni list CG“, broj 66/16, 3/17 i 25/17) sa zadatkom da:

 

  - prati sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2016-2020 godine (u daljem tekstu: Strategija) i Akcionog plana za realizaciju Strategije za 2016-2017 godinu;
- prati prioritete, dinamiku i rokove realizacije mjera i aktivnosti čiji su nosioci državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i druge nadležne institucije i ocjenjuje postignute rezultate u ostvarivanju ciljeva reforme javne uprave;
- razmatra nacrte propisa, strateških, planskih i analitičkih dokumenata u vezi sa reformom javne uprave;
- razmatra dinamiku i obezbjeđuje realizaciju mjera i aktivnosti neophodnih za nastavak procesa reforme javne uprave;

  - usmjerava proces reforme javne uprave, kroz prepoznavanje ključnih problema u realizaciji Strategije i definisanje mjera za otklanjanje tih problema;
- dostavlja Vladi Crne Gore izvještaj sa pregledom stanja, ocjenom i predlogom mjera, najmanje jedanput godišnje.

 

Savjet će zasijedati u sastavu:

  - potpredsjednik Vlade Crne Gore za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, predsjednik;
- ministar javne uprave, član;
- ministar finansija, član;
- ministar evropskih poslova, član;
- generalni sekretar Vlade Crne Gore, član;
- predsjednik Zajednice opština Crne Gore, član;
- direktor Uprave za kadrove, član;
- predstavnik nevladinih organizacija, član.

Koje nevladine organizacije mogu predložiti kandidata:

 
Za člana Savjeta jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana Savjeta ako:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;
- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadacima Savjeta:
- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Savjeta;
- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici.

 
Uslovi za kandidate/kinje:

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana Savjeta može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- posjeduje iskustvo u vezi sa zadacima Savjeta;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik ili namještenik.

Potrebna dokumentacija

Nevladina organizacija, dužna je da, uz prijedlog kandidata/kinje, dostavi:

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadacima Savjeta;
- kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici;
- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana Savjeta;
- biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadacima Savjeta; 
- izjavu kandidata/kinje da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana Savjeta;
- kontakt podatke (telefon ili e-mail adresa) nevladine organizacije koja predlaže kandidata/kinju.

 
Rok i način predaje dokumentacije

Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana Savjeta je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Predlaganje kandidata/kinje za člana Savjeta, vrši se dostavljanjem prijedloga i potrebne dokumentacije lično, na arhivu Ministarstva javne uprave, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo javne uprave, Rimski trg br. 45, Podgorica, sa napomenom ,,Predlaganje kandidata za člana Savjeta za reformu javne uprave”.

Ministarstvo javne uprave će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kinje na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata koji su predloženi za člana Savjeta, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Prijedlog za člana Savjeta biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE