JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje jednog stručnog/ne člana/ce za učešće u Izradi protokola u zdravstvu za postupanje u slučaju nasilja nad djecom, uključujući seksualno nasilje

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo zdravlja upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje jednog stručnog/ne člana/ce za učešće u

Izradi protokola u zdravstvu za postupanje u slučaju nasilja nad djecom, uključujući seksualno nasilje

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo zdravlja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima nasilje nad djecom, uključujući seksualno nasilje da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u radnoj grupi za izradu Protokola u zdravstvu za postupanje u slučaju nasilja nad djecom, uključujući seksualno nasilje.

Zadatak radne grupe je da pripremi tekst Protokola u zdravstvu za postupanje u slučaju nasilja nad djecom, uključujući seksualno nasilje.

Nevladina organizacija može predložiti jednog stručnog/ne člana/icu.

Nevladina organizacija može predložiti člana/cu radne grupe, ako:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog Javnog poziva; 

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima zaštite nasilja nad djecom, uključujući seksualno zlostavljanje djece;

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zaštitom nasilja nad djecom, uključujući seksualno zlostavljanje djece;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha); 

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat Nevladine organizacije za člana radne grupe može biti lice koje: 

- je crnogorski/a državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori; 

- posjeduje iskustvo u vezi sa zaštitom nasilja nad djecom, uključujući seksualno zlostavljanje djece;

- nije član/ica organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

Nevladine organizacije su dužne da za predloženog/u člana/cu predaju: 

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/cu; 

- biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zaštitom nasilja nad djecom, uključujući seksualno zlostavljanje djece;

- izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva zdravlja.  

Predlaganje kandidata/kinje sa dokumentacijom dostavlja se isključivo lično na arhivu Ministarstva zdravlja, koja se nalazi na adresi Rimski trg, br. 46, 81 000 – Podgorica sa napomenom: Predlaganje člana/ce za Izradu protokola u zdravstvu za postupanje u slučaju nasilja nad djecom, uključujući seksualno nasilje.

Predlog člana/ice biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Ministarstvo će, u roku od tri dana od dana isteka roka za dostavljanje prijedloga, na internet stranici www.mzd.gov.me objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za člana/cu za učešće u Izradi protokola u zdravstvu za postupanje u slučaju nasilja nad djecom, uključujući seksualno nasilje.

Ministar zdravlja će, u roku od pet dana od objave liste kandidata/kinja koji su predloženi za za člana/icu u Izradi protokola u zdravstvu za postupanje u slučaju nasilja nad djecom, uključujući seksualno nasilje, izabrati jednog člana/icu za kojeg je dostavljeno najviše prijedloga.