JAVNI POZIV

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje

PONOVLJENI JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Timu za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima

U cilju unapređenja sistema formalne identifikacije žrtava trgovine ljudima izrađene su Standardne operativne procedure (SOP) kojima se definiše način i postupak za dodjeljivanje statusa žrtve trgovine ljudima, licu koje je identifikovano kao potencijalna žrtva. U cilju operacionalizacije primjene predmetnih Standardnih operativnih procedura predviđeno je formiranje Tima za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima, koji će činiti predsjednik i četiri člana. Zadatak Tima je da sagleda konkretan slučaj i odluči o inicijalnom upućivanju žrtve trgovine ljudima, kao i da sprovede postupak formalne identifikacije žrtava u skladu sa standardnim operativnim procedurama.

Broj predstavnika/ca NVO u Radnom timu: jedan (1).

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog/u predstavnika/cu za članstvo u Timu.

Više nevladinih organizacija mogu predložiti istog/u kandidata/tkinju.

Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije možete preuzeti na sljedećem linku: Obrazac 2