JAVNI POZIV

Na osnovu člana 95, tačka 5, Ustava Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 001/07, 038/13) i shodno članu 7 stav 2 Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 042/11, 032/14, 021/17), raspisujem

J A V N I  P O Z I V

za predlaganje kandidata za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore (u daljem tekstu: Zaštitnik) može biti predloženo lice koje ispunjava uslove propisane članom 8, stav 1 Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Na predlog Predsjednika Crne Gore, Zaštitnika imenuje Skupština Crne Gore na vrijeme od šest godina.

Zainteresovane stručne i naučne institucije i nevladine organizacije, čija je osnovna djelatnost zaštita ljudskih prava i sloboda, obrazložen predlog kandidata za Zaštitnika sa njegovim kontakt generalijama i kompletnom dokumentacijom (dokazima da ispunjava prednje pomenutim propisom utvrđene uslove) mogu u zatvorenoj koverti dostaviti arhivu Predsjednika Crne Gore ili poslati poštom Kabinetu Predsjednika Crne Gore, na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, br. 12, 81000 Podgorica, sa naznakom: "Za Javni poziv za predlaganje kandidata za Zaštitnika".

Rok za predlaganje kandidata za Zaštitnika je 14 dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Predsjednika Crne Gore, odnosno u dnevnom listu "Pobjeda".

Lista predloženih kandidata za Zaštitnika biće objavljena na internet stranici Predsjednika Crne Gore, nakon čega će biti obavljene dodatne konsultacije sa stručnim i naučnim institucijama i nevladinim organizacijama koje su podnijele predlog kandidata za Zaštitnika tokom trajanja ovog poziva.

Neblagovremeni i nepotpuni predlozi neće biti razmatrani.