JAVNI POZIV

JAVNI POZIV 

za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Strategije otvorenosti Vlade Crne Gore 2021-2025

Nevladine organizacije u Radnom tijelu imaće 3 (tri) predstavnika/cu.

 

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u radnom tijelu:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje

radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala

projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa

stanja i uspjeha);

- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi

organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici. 

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

- da ima prebivalište u Crnoj Gori;

- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

- fotokopija statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument,

organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj

oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine

organizacije;

- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija

bilansa stanja i uspjeha);

- izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine

članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet

predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;

- biografija predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;

- dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjava predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjava predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/ce u radnom tijelu.

Rok za dostavljanje predloga predstavnika/ce u radnom tijelu je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave i portalu e-uprave, na propisanom obrascu za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu, koji možete preuzeti ovdje:

 Obrazac (ovdje ubaciti obrazac koji je u prilogu)

Ministarstvo javne uprave će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga predstavnika/ce u radnom tijelu, na svojoj internet stranici www.mju.gov.me i portalu e-uprave https://www.euprava.me/, objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, kao i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava propisane kriterijume.

POSEBNA NAPOMENA:

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu sa potrebnom dokumentacijom, može se dostaviti elektronskim putem, na sljedeće e-mail adrese: ana.gojkovic@mju.gov.me i marija.tomovic@mju.gov.me, pri čemu je neophodno da sva potrebna dokumentacija bude skenirana, i kao takva dostavljena, obzirom da većina dokumentacije mora sadržati potpis i potvrdu u vidu pečata.

Takođe, potrebna dokumentacija se može dostaviti i putem pošte, na adresu:

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE – RIMSKI TRG BROJ 45, 81000, PODGORICA, sa napomenom: “Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu STRATEGIJE OTVORENOSTI VLADE CRNE GORE 2021-2025 .”
Eventualna pitanja oko postupka predlaganja predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu STRATEGIJE OTVORENOSTI VLADE CRNE GORE 2021-2025, mogu se dobiti u Ministarstvu javne uprave, kontakt telefon: 020/482-404 i 020/482-259.

Dokumenta:    
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Obrazac za predlaganje clana   Ostalo 16.04.2020