JAVNI POZIV

Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 i 37/17), čl. 3 i 9 Uredbe o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” br. 41/18) i Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG” br. 57/19), Ministarstvo ekonomije objavljuje

JAVNI POZIV
 
nevladinim organizacijama
 
za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti zaštite potrošača
 
Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama Ministarstvo ekonomije obrazuje Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija), koju čine predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici Ministarstva ekonomije, a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti zaštite potrošača. 
Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju za člana Komisije.
U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika/cu za člana Komisije, za drugog člana Komisije određuje se državni službenik/ca iz Ministarstva ekonomije.
 
I Nadležnosti i zadaci komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama
• objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;
• objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju, koje sadrži osnovne informacije o javnom konkursu; 
• objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;
• utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača; 
• odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava; 
• traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;
• dostavlja učesnicima konkursa i na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave objavljuje odluku o raspodjeli sredstava;
• zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva;
• prati uspješnost realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;
• sačinjava objedinjeni izvještaj o finansiranju projekata/programa nevladinih organizacija koji sadrži podatke o projektima/programima za čije finansiranje su dodijeljena sredstva u odgovarajućoj godini, kao i o uspješnosti njihove realizacije;
 
II Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u Komisiji:
Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Komisije ukoliko ispunjava sljedeće uslove:
 da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti zaštite potrošača;
 da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
 da je u prethodne tri godine, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti zaštite potrošača;
 da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
 
III Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u Komisiji:
Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/cu Komisije može biti lice koje: 
• ima prebivalište u Crnoj Gori;
• posjeduje iskustvo u oblasti zaštite potrošača;
• nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca.
 
IV: Dokumentacija koja se dostavlja uz prijedlog predstavnik/ca nevladine organizacije u Komisiji:
• dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija); 
• fotokopija statuta nevladine organizacije; 
• dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti zaštite potrošača
• dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha); 
• izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici; 
• fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji; 
• biografija predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji; 
• dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti zaštite potrošača (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument); 
• izjava predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik; 
• izjava predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u Komisiji
 
V - Rok za podnošenje prijedloga je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomije i portal e uprave.
Predlaganje kandidata/kinje vrši se na propisanom obrazacu, koji se može preuzeti sa web stranice Ministarstva ekonomije, na kojoj će biti objavljen ovaj poziv.
Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se na arhivi Ministarstva, radnim danima od 11 do 13 časova, na adresu: 
 
Ministarstvo ekonomije 
Rimski trg 46
81000 Podgorica
 
sa napomenom: „Predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite potrošača u 2020. godini“
 
Prijedlog kandidata za predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.
Ministarstvo ekonomije će u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijedloga na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile gore navedene uslove.
Po isteku ovog roka, Ministarstvo ekonomije će aktom o obrazovanju Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite potrošača u 2020. godini, izabrati za člana Komisije predstavnika/cu nevladine organizacije koji/a ispunjava uslove iz ovog javnog poziva i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog javnog poziva
Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinje za predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji, mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail adresu: marina.sakovic@mek.gov.me.