JAVNI POZIV

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOM STANOVANJU

Zakon o socijalnom stanovanju („Službeni list CG“, broj 35/13) stupio je na snagu u julu 2013. godine. Izmjenama zakona će se revidovati pojedina rješenja i ista uskladiti sa praksom i rješenjima koja se primjenjuju u zemljama EU, te precizirati odredbe koje sa stanovišta prakse izazivaju nedoumice u primjeni. Takođe, neophodno je izmijeniti naziv Zakona jer termin –socijalno- upućuje da se njime uređuje podrška u rješavanju stambenih potreba samo kategorija lica u stanju socijalne potrebe, što nije slučaj.

Navedeni propis predstavlja pravni osnov za implementaciju svih projekata/programa koji imaju za cilj podršku države i jedinica lokalne samouprave u rješavanju stambenih potreba građana koji na tržištu ne mogu da riješe stambenu potrebu. Shodno Zakonu, koncept, politika i kriterijumi podrške države i jedinica lokalne samouprave u obezbjeđenju adekvatnog i održivog stanovanja su definisani i uređeni na nivou države, a razrada i primjena ovih politika na nivou jedinica lokalne samouprave. Podrška je namijenjena svim građanima/domaćinstvima koji svoje stambene potrebe ne mogu da zadovolje na tržištu na adekvatan način, u skladu sa utvrđenim standardima stanovanja. Socijalno stanovanje kao način zadovoljenja stambenih potreba se ostvaruje uz različite oblike podrške od strane javnog sektora i ima različite pojavne oblike, izvore finansiranja, vlasnički status i režime korišćenja. Naravno, socijalno stanovanje posebno podrazumijeva zadovoljavanje stambenih potreba osjetljivih/ranjivih društvenih grupa i siromašnih kategorija domaćinstava, međutim ne manje važno je i podsticanje razvoja nerazvijenih područja stambenom ponudom i poboljšanje uslova stanovanja stručnjaka i drugih nosilaca razvojnih programa, ali i povećanje ponude stanova sa nižim zakupninama u odnosu na tržišnu ponudu.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: jedan

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:

 da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve iz oblasti socijalnog stanovanja;
 da je u prethodne tri godine, u vezi sa socijalnim stanovanjem, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti socijalnog stanovanja;
 da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:
 da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 da ima iskustvo u oblasti socijalnog stanovanja;
 nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:
 dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 fotokopija statuta nevladine organizacije;
 dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa socijalnim stanovanjem, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti socijalnog stanovanja, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti socijalnog stanovanja (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, Pisarnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, radnim danima od 7 do 14 časova, ili poštom na adresu: IV Proleterske brigade 19, Podgorica, u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju.

Direktorat za razvoj stanovanja Ministarstva održivog razvoja i turizma je nadležan za uređivanje oblasti socijalnog stanovanja.