JAVNI POZIV

Na osnovu člana 15 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 

o b j a v lj u j e

J A V N I       P O Z I V

za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

na način što poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica, odnosno organe, organizacije i udruženja  da dostave svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Bulevar sv. Petra Cetinjskog br.130, zgrada NCO Podgorica ili u elektronskom obliku na e-mail adresu: aleksandra.popovic@mmp.gov.me

Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici ovog ministarstva i portalu e-uprave.

Primjedbe, predlozi i sugestije se dostavljaju na obrascu koji se nalazi u prilogu.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će nakon završetka javne rasprave sve prispjele primjedbe, predloge i sugestije evidentirati, razmotriti i uzeti u obzir prilikom pripreme konačnog teksta Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije i o tome sačiniti odgovarajući izvještaj i isti objaviti na internet stranici ovog ministarstva i portalu e-uprave.

Priloge možete preuzeti na linkovima niže:

Nacrt Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije:NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE 03.02.2020 (1).pdf

Obrazloženje Nacrta zakona:OBRAZLOŽENJE.pdf

Obrazac za primjedbe, predloge i sugestije:OBRAZAC ZA PRIMJEDBE, PREDLOGE I SUGESTIJE.pdf

Program javne rasprave:PROGRAM JAVNE RASPRAVE.pdf