JAVNI POZIV

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18) Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje 
JAVNI POZIV
za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija u Radnoj grupi za izradu Nacrta nacionalne strategije zapošljavanja za period 2021-2024. godine
 
 
U skladu sa Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (“Službeni list CG”, broj 24/19), Nacionalnom strategijom zapošljavanja utvrđuju se aktivna politika zapošljavanja, kao i strateški prioriteti i ciljevi politike zapošljavanja, za najmanje četiri godine. Zadatak Radne grupe je izrada Nacrta nacionalne strategije zapošljavanja za period 2021-2024. godine.
 
Nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/cu za članstvo u Radnoj grupi.
 
Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u radnom tijelu:
 
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva iz člana 3 stav 1 ove uredbe; 
- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo; 
- da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti; 
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha;
- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
 
Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:
 
- da ima prebivalište u Crnoj Gori;
- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik. 
 
Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnu grupu, dostavi i sledeću dokumentaciju:
 
- dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
- fotokopiju statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.
 
Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja (www.mrss.gov.mei portalu e-uprave (www.euprava.me). 
 
Predlog predstavnika/ce sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se lično na arhivi radnim danima od 7 do 15 sati ili poštom na adresu: 
 
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA
Rimski trg broj 46
81000 Podgorica
sa napomenom „predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija u radnoj grupi za izradu Nacrta nacionalne strategije zapošljavanja za period 2021-2024. godine.”
 
Predlog predstavnija/ce nevladine organizacije za članstvo u Radnoj grupi biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju iz ovog poziva.
 
Ministarstvo rada i socijalnog staranja će, u roku od sedam dana od isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Radnu grupu, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.
 
Uz listu iz prethodnog stava, ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje nijesu ispunile kriterijume iz ovog poziva, ili su predložile predstavnika koji ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.
 
Ministar rada i socijalnog staranja aktom o obrazovanju radnog tijela, izabraće za člana tog tijela predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove.
 
U slučaju da za dva ili više predstavnika nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u Radnu grupu, vrši ministar rada i socijalnog staranja.

Javni poziv NVO Nacrt strategije zapošljavanja.pdf