JAVNI POZIV

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnoj grupi za izradu Pravilnika o utvrđivanju Lista djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva za sprovođenje Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija („Službeni list CG“, broj 56/18).

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti profesionalnih kvalifikacija, da predlože predstavnika/cu za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o utvrđivanju Lista djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva za sprovođenje Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija („Službeni list CG“, broj 56/18).

Nevladine organizacije u Radnoj grupi mogu imati jednog predstavnika/cu.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u radnom tijelu:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo,  sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

- da ima prebivalište u Crnoj Gori;

- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

- fotokopija statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;

- biografija predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;

- dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjava predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjava predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u radnom tijelu.

Rok za podnošenje predloga predstavnika/ce nevladine organizacije  je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja  i portalu e-uprave.

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje .

Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije sa dokumentacijom  propisanom ovim pozivom, dostavlja se isključivo poštom i na adresu:      

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA

Rimski trg broj 46

81000 Podgorica

sa napomenom „Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o utvrđivanju Lista djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva za sprovođenje Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija („Službeni list CG“, broj 56/18)Predlog predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na svojoj internet stranici www.mrs.gov.me i portalu e-uprave http://www.euprava.me/eparticipacije , objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, kao i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava propisane kriterijume.