JAVNI POZIV

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje

JAVNI POZIV
 

za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radnog tijela za izradu i praćenje primjene Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji za period 2021-2025. godine i Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period 2021-2025. godine.

U Programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2018 – 2020. godine, za Pregovaračko poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost, predviđeno je donošenje Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji za period 2021-2025. godine i Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period 2021-2025. godine.

Osnovni cilj ovih dokumenata je potpuno usklađivanje i uspostavljanje pravnog okvira, kontinuirano jačanje institucionalnog okvira koji pruža mogućnost djelotvornog sprovođenja politike kontrole migracionih kretanja u skladu sa pravilima i standardima EU, stvaranje preduslova za adekvatan pristup procesu povratka i reintegracije povratnika na svim nivoima, kao i uspostavljanje sistema monitoringa za praćenje ova dva strateška dokumenta.

Krajni cilj ovih strategija je uspostavljanje društva sa efikasnim sistemom i prepoznatljivim rezultatima na polju integrisanog upravljanja migracijama, što će doprinijeti regionalnoj i ukupnoj stabilnosti saglasno pravilima i standardima EU.

 
Tekst javnog poziva za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radnog tijela za izradu i praćenje primjene Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji za period 2021-2025. godine i Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period 2021-2025. godine možete preuzeti na sljedećem linku: Javni poziv
 

Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije možete preuzeti na sljedećem linku: Obrazac