J A V N I P O Z I V nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za Reviziju Strategije razvoja šuma i šumarstva (2014-2023)

Na osnovu člana 3 i 4 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sližbeni list Crne Gore“, broj 41/18), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja upućuje

J A V N I   P O Z I V

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za Reviziju Strategije razvoja šuma i šumarstva (2014-2023)

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti šumarstva da predlože kandidata/kinju za člana radne grupe za Reviziju Strategije razvoja šuma i šumarstva (2014-2023).

Programom rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu, za III kvartal planirana je revizija Startegije razvoja šuma i šumarstva 2014-2023. godine, čiji je predlagač Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

U skladu sa utvđenom obavezom, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja preduzelo je aktivnosti na obrazovanju međusektorske radne grupe koja će pripremiti  reviziju. Smatrajući opravdanim da u radnoj grupi participira i predstavnik nevladinog sektora, a na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, Ministarstvo objavljuje ovaj poziv za izbor jednog predstavnika nevladinih organizacija u međusektorskoj radnoj grupi koja će izraditi revziju startegije.

Za člana Radnog tijela jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe ako ispunjava sljedeće uslove:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva iz člana 3 stav 1 ove uredbe;

- u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

- je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja

i uspjeha);

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/icu Radne grupe može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili

namještenik/ca.

Nevladina organizacija dužna je da uz prijedlog kandidata/kinje dostavi:

- dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);

- fotokopiju statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu

godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od

polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa

političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/e ili namještenici/e;

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/icu radnog tijela;

- biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće

lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

- izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu Radne grupe.

Više nevladinih organizacija može putem jedne prijave da predloži istog kandidata/kinju. Svaka organizacija koja predlaže kandidata/kinju mora dostaviti dokumentaciju traženu ovim Javnim pozivom.

Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe vrši se dostavljanjem prijedloga i potrebne dokumentacije na arhivu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg 46, Podgorica, sa napomenom „Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Revizije Strategije šuma i šumarstva 2014-2023”, uz dostavljanje iste i na e-mail adresu: jelena.sabanovic@mpr.gov.me .

Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe je 10  (deset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Predlog za člana Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju