.

[IPA2009] "Aktivno učešće civilnog društva u izradi i primjeni javnih politika“

  • PDF

 

Projekat „Aktivno učešće civilnog društva u izradi i primjeni javnih politika“ realizujemo u partnerstvu sa Centrom za informisanje, saradnju i razvoj nevladinih organizacija (CNVOS) iz Slovenije u trajanju od 15 mjesjeci . Opšti cilj ovog projekta jepovećano učešće organizacija civilnog društva u procesu izrade i realizacije javnih politika, dok je specifični cilj unapređenjeinstitucionalnog okvira za njihovo učešće u tom procesu. Projekat finansira Evropska Komisija, a njime upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.


Neke od ključnih aktivnosti koje su usmjerene na postizanje cilja projekta, obuhvataju organizovanje medjunarodne konferencije za promociju Kodeksa dobrih praksi SE, organizovanje 3 regionalna skupa za promociju Kodeksa dobrih praksi SE, priprema i štampanje prirucnika za promociju Kodeksa dobrih praksi SE, organizovanje obuke za 20 NVO na temu ,,Ucesce OCD i gradjana u procesu donošenja odluka “, izrada i podnosenje dva policy briefa, rganizovanje 4 obuke za predstavnike 17 ministarstava ( po 3 predstavnika) na temu ,, Podsticanje i ukljucivanje civilnog drustva u procese odlucivanja“.

Od posebnog značaja je izrada finalnog akta o transparentnosti pripreme i pripreme i primjene državnih akata . Ovaj dokument će se baviti svim ključnim pitanjima vezanim za učešće građana u kreiranju i sprovođenju javnih politika i finalnom verzijom treba da bude obezbijeđen minimium transparentnosti u izradi i implementaciji nacionalnih akata, uključujući sljedeća prava građana i civilnog društva: korišćenje informacija i dokumenta u posjedu organa vlasti koji se odnose na proces izrade pravnih akata, učešće u radnim tijelima za izradu zakonskih akata, učešće u javnim stručnim raspravama o predloženim zakonskim aktima, učešće civilnog društva u praćenju implementacije javnih politika itd. Tome će prethoditi formiranje radne grupe koja će biti zadužena za izradu ovog akta i koju će činiti predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova , šefica Kancelarije za saradnju Vlade i NVO, savjetnik potpredsednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku, 4 predstavnika nevladinih organizacija koji se bave participacijom građana ,predstavnik partnerske organizacije iz Slovenije, kao i koordinator projekta. Završna aktivnost ovog projekta biće organizovanje okruglog stola u cilju prezentacije akta o transparentnosti pripreme i primjene drzavnih akata.

Realizacijom ovog projekta stvoriće se institucionalni mehanizam za uključivanje OCD u proces pripreme i primjene javnih politika, biće ojačani kapaciteti organizacija civilnog društva za efikasno učešće u izradi i monitoringu javnih politika, unaprijediće se informisanost cjelokupne javnosti o medjunarodnoj praksi učešća civilnog drustva u procesima donošenja odluka a takođe će biti ojačani i kapaciteti službenika u ministarstvima za podsticanje i uključivanje OCD u procese odlučivanja.

Projekat je podržala Delegacija Evropske Unije. Vrijednost projekta iznosila je 130.433.00€, a od Delegacije smo dobili ukupno 117,389,70€.

 

Korisni linkovi

email this page