O projektu

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO je u avgustu 2014. godine započeo realizaciju projekta I civilno društvo odlučuje! koji finansira Evropska Unija, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.
Opšti cilj ovog projekta, koji CRNVO realizuje u partnerstvu sa Mrežom instituta i škola za javnu upravu u centralnoj i istočnoj Evropi (NISPAcee) i NVO Bonum, kao i uz podršku Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama i Uprave za kadrove je doprinos većoj participaciji organizacija civilnog društva u kreiranju i implementaciji javnih politika u Crnoj Gori. Specifični cilj projekta je poboljšana saradnja između Vlade i organizacija civilnog društva u procesu oblikovanja i sprovođenja javnih politika.

Glavne aktivnosti ovog projekta su:

• Organizovanje dvodnevnog pilot seminara za 20 državnih službenika na temu „Saradnja između organa državne uprave i OCD"
• Organizovanje 4 dvodnevna seminara za 70 državnih službenika na temu „,Saradnja između organa državne uprave i OCD"
• Kreiranje priručnika za praktičnu primjenu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija
• Kreiranje priručnika za praktičnu primjenu Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona
• Organizovanje 6 trodnevnih treninga za 70 predstavnika nevladinih organizacija na temu ''Kreiranje javnih politika i javno zastupanje'' u južnom, centralnom i sjevernom regionu Crne Gore
• Kreiranje i podnošenje 4 sažetka praktičnih politika
• Sprovođenje monitoringa o implementaciji legislative vezane za saradnju između organa državne uprave i OCD i učešće OCD u kreiranju javnih politika
• Objavljivanje izvještaja o monitoringu implementacije legislative koja se odnosi na saradnju između državnih organa i OCD
• Organizovanje regionalnih sastanaka i predstavljanje Izvještaja o monitoringu implementacije legislative koja se odnosi na saradnju između državnih organa i OCD
• Organizovanje studijske posjete za 10 predstavnika OCD Slovačkoj
• Kreiranje baze podataka predstavnika OCD koji su uključeni u rad radnih grupa i drugih radnih tijela koje formiraju organi državni uprave
• Sprovođenje istraživanja/ankete o stavovima građana o OCD
• Organizovanje nacionalne konferencije „Saradnja između Vlade i OCD"