Program za unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje OCD

07/28/2011 - 09:37

Program za unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje OCD ima za cilj uspostavljanje i unapređenje saradnje sa javnom upravom, odnosno Vladom i lokalnim samoupravama, kao i sa medjunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama i EU.

Moja zajednica - Snažna zajednica

10/12/2018 - 13:10

PROJEKAT: Moja zajednica-Snažna zajednica!“

Jače OCD, jača demokratija!

10/12/2018 - 12:52

PROJEKAT: Jače OCD, jača demokratija!“

DONATOR: Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori – 156.252,57

Aquis balkanskog civilnog društva - Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva

10/12/2018 - 12:38

PROJEKAT: ‚‚Aquis balkanskog civilnog društva - Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva“

Mobilizacija zajednice u impelemntaciji lokalnog akcionog plana za djecu u opštinama Bar, Bijelo Polje, Nikšić, Berane, Cetinje i Tivat

06/03/2012 - 16:07

Cilj projekta bio je mobilisati zajednicu i podržati lokalne vlasti u procesu implementacije LAP za djecu u opštinama Bijelo Polje, Bar, Nikšić, Berane, Cetinje i Tivat.

Civilno društvo u dijalogu o budućnosti Crne Gore

06/03/2012 - 16:06

Osnovni cilj projekta je bio povećanje učešća organizacija civilnog društva u procesima odlučivanja u Crnoj Gori i oblastima djelovanja koje se odnose na definisanje države i Ustava Crne Gore, pitanje demokratije i vladavine prava, ljudskih i manjinskih prava, dobre uprave, održivog razvoja i socijalne kohezije.

Kampanja za održivost nevladinog sektora u Crnoj Gori (Koalicija NVO “Saradnjom do cilja“)

06/03/2012 - 16:05

Cilj projekta bio je unaprijediti uslove za rad i razvoj nevladinog sektora u Crnoj Gori, kroz formiranje i rad koalicije sa preko 200 nevladinih organizacija iz svih krajeva zemlje. Projekat je započet juna 2006, a trajao je do marta 2007.

Uključivanje civilnog društva u procese razvoja javne politike na nacionalnom nivou

06/03/2012 - 16:03

Cilj projekta je bio podržati razvoj legislative i novih praksi za učešće građana u razvoj javnih politika na nacionalnom nivou i obezbijediti stalni monitoring i izvještavanje o uključenosti civilnog društva u proces donošenja odluka na nacionalnom nivou.  Neke od najvažnijih aktivnosti u sklopu ovog projekta su: i

Obuka za činovnike lokalnih uprava u upravljanju projektima iz EU fondova

06/03/2012 - 16:02

Osnovni cilj organizovanja obuke za činovnike lokalnih uprava bilo je povećanje informisanosti i znanja činovnika o dostupnim fondovima EU kao i o fazama projektnog ciklusa, izradi logičke matrice, budžeta i popunjavanja aplikacione forme za projekte EU.

Jačanje demokratskih procesa na lokalnom nivou u Crnoj Gori

06/03/2012 - 16:02

Projekat u trajanju od godinu dana čiji je cilj bio povećanje ukupne transparentnosti rada lokalne uprave u odnosu na građane i NVO realizovao se u 7 crnogorskih opština.

Pages