Bolja saradnja između NVO i Parlamenta

Projekat koji se realizovao tokom protekle godine imao je za cilj jačanje saradnje između nevladinog sektora i Parlamenta Crne Gore. Najvažniji rezultat projekta je  baza podataka o nevladinim organizacijama, pojedincima i sindikalnim organizacijama koja je instalirana u Skupštini i koja je na raspolaganju zaposlenima. Baza sadrži detaljne podatke o nevladinim organizacijama, njihovim kontakt-osobama, aktivnostima, realizovanim projektima, uz naznačenu specijalizaciju pojedine organizacije civilnog društva i naznačene resurse (materijalne i ljudske) kojima ona raspolaže, kao i o kvalifikovanim pojedincima i njihovim iskustvima u civilnom sektoru.  Bazu čine 93 organizacije i 32 pojedinca koji su izrazili želju da sarađuju sa skupštinskim odborima, sekretari odbora će moći da unose nove podatke za ostale organizacije koje su budu prijavile za saradnju ili da izmjene postojeće. Realizacijom ovom projekta stvorene su mogućnosti da se poveća učešće nevladinih organizacija u radu Parlamenta i poboljša međusobna saradnja.

Donator projekta bio je USAID/ORT, a 10.880$ je bilo potrebno za realizaciju projektnih aktivnosti.