Prezentacija publikacije „ Godišnji finansijski izvještaji organizacija civilnog društva u Crnoj Gori“

Za potrebe prikupljanja podataka o finansijskom poslovanju nevladinih organizacija, Centar za razvoj nevladinih organizacija je kreirao upitnik koji je popunilo 213 organizacija. Upitnik je sadržao pitanja o prihodu organizacija od: inostranih donatora, domacih donatora, informacije o prihodima od članarine, od privrednih djelatnosti kao i informacije o donacijama nenovčanog karaktera.

Ukupan prihod 213 organizacija u Crnoj Gori, od inostranih donatora, u 2010. godini iznosio je 3, 952, 345.76 €.

Finansijski izvjestaji organizacija pokazuju da su, u prethodnoj godini, 64 inostrana donatora investirala u projekte NVO u Crnoj Gori, Međutim, od njih 64, samo 8 donatora je u 2010. godini opredijelilo iznos preko 100 000 eura i njih 8 cine preko 2, 500, 000. 00 € ukupnih inostranih donacija. Drugio dio inostranih donacija, nesto preko milion eura, dolazi od cak 56 donatora, sto jasno ukazuje da je ta podrska, iako znacajna, bila cesto nedovoljna za realizaciju projekata u cjelosti. Najveci broj inostranih donacija krece se u iznosu oko 10 000 eura. Dakle, i podaci na ovom uzorku od 213 organizacija koje su objavile svoje finansijske izvještaje idu u prilog tvrdnji da je prisutan opadajući trend finansijske podrške inostranih donatora u odnosu na prethodne godine sa tendencijom daljeg smanjenja. Ona se ogleda u cinjenici da je jedan od donatora koji je u 2010. godini ulozio skoro pola miliona eura u projekte NVO, zatvorio svoje programe finansiranja za NVO u Crnoj Gori. U 2010. godini najviše sredstava od insotranih donatora, po izvještajima 213 organizacija, uloženo je u projekte koji se odnose na zaštitu ljudskih prava, a najmanje u oblast prevencije narkomanije.

Ukupan prihod ostvaren iz domacih fondova u prethodnoj godini bio je 1,432, 862.94 €

Kada su u pitanju domaci izvori finansiranja, najveci dio prihoda obezbijedjen je od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na srecu. Najvise sredstava iz domacih izvora, po izvještajima 213 organizacija uloženo je u programe organizacija osoba sa invaliditetom, a najmanje u projekte koji se bave učešćem građana u procesu donošenja odluka i projekte brige o starim licima.

Ukupan prihod ostvaren od clanarine je iznosio je 60,349.50 €

Ukupan prihod ovih organizacija ostvaren od privrednih djelatnosti iznosio je 61, 323.96 €.

Od 213, 149 je u 2010. godini ostvarilo prihod do 10. 000 eura, dok je prihod preko 100 000 eura u Crnoj Gori od 213 ostvarilo 18 nevladinih organizacija.

Ono sto je jedanko znacajno, koliko i prethodno navedeni podaci je cinjenica da 213 NVO u Crnoj Gori posluju transparentno. Ovakav nacin rada, koji prati objavljivanje finansijskih izvještaja i spremnost preko 200 organizacija da se oni nađu u jednoj, zajednickoj, publikaciji zaista ukazuje na jako pozitivan trend među NVO, koji vodi do njihove samoregulacije, kao jedinog pravog nacina za sazrijevanje nevladinog sektora. Zato nije dovoljno da organizacije objavljuju svoje finansijske izvještaje na njihovim web stranicama, već je potrebno da učestvuju o ovakvim inicijativama, koje doprinosu razvoju i imidžu cjelokupnog sektora.