Konferencija " Saradnja između Parlamenta i OCD - primjeri dobre prakse"

Centar za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO)  je organizovao  7. i 8. aprila u hotelu Podgorica  medjunarodnu konferenciju ,,Kodeks dobre prakse za građansko učešće u procesu donošenja odluka“. Konferencija je jedna od ključnih aktivnosti  projekta  „Aktivno učešće civilnog društva u izradi i primjeni javnih politika“, koji realizuje CRNVO u partnerstvu  sa Centrom za informisanje, saradnju i razvoj nevladinih organizacija (CNVOS) iz Slovenije. Projekat finansira Evropska Komisija, a njime upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. 

 Opšti cilj konferencije je bio doprinos većem učešću organizacija civilnog društva u procesu izrade i realizacije javnih politika u Crnoj Gori i regionu

Specifični ciljevi konferencije:

1) promocija Kodeksa dobre prakse Savjeta Evrope

2) predstavljanje mehanizama građanske participacije i primjera dobrih praksi građanskog učešća u kreiranju i implementaciji javnih politika u Crnoj Gori i regionu.

Prvi dan konferencije bio je posvećen promociji  Kodeksa dobre prakse Savjeta Evrope kao i pregledu uporednih mehanizama i alata u oblasti građanske participacije u kreiranju i implementaciji javnih politika u Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji , Hrvatskoj, Albaniji i Kosovu.

U okviru drugog dana konferencije učesnici su bili podijeljeni u dvije radne grupe sa zadatkom da definišu izazove i mogućnosti za jačanje građanskog ućešća, na osnovu prezentovanih mehanizama i iskustava prethodnog dana. Na kraju konferencije definisane su preporuke za jačanje participativne demokratije u regionu. 

Konferenciji je prisustvovalo ukupno 80 učesnika , od kojih su 11 predstavnici organizacija civilnog društva iz Slovenije, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske,  Albaniji i  Kosova, a 79 predstavnici Vlade, ministarstava, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori.

PREPORUKE SA KONFERENCIJE 

Za dalji razvoj i veće učešće civilnog društva u kreiranju i implementaciji javnih politika u Crnoj Gori i regionu potrebno je:

Preporuke za donosioce javnih politika

 1. Analiza zakonskih rjesenja o građanskom učešću u regionu;
 2. Analiza mehanizama i oblika građanskog učešća u procesu donošenja odluka;
 3. Uspostaviti transparentan i efikasan mehanizam učešća građana kojim bi se  preciznije definisali minimalni standardi učešća i konsultacija ( ovo se odnosi kako na zakonodavnu i izvršnu vlast , kao i na organe lokalne samouprave )  ;
 4. Napraviti analizu regionalnih rješenja za izbor predstavnika OCD u radnim i savjetodavnim tijelima i pripremiti predlog modela za izbor;
 5. uspostaviti mehanizam za dodelu sredstava iz budžeta, koji će se zasnivati na jasnim pravilima, procedurama i kriterijumima ( dodatno, država treba da radi na obezbjeđivanju uslova za formiranje domaćih izvora finansiranja kako bi se uspostavila osnova za dugoroč nu finansijisku stabilnost  OCD, a samim tim i izgradnju kapaciteta OCD za učešće u oblikovanju, primjeni i praćenju sprovođenja javnih politika;
 6. Poboljšati poreski status OCD kroz odgovarajuće izmjene u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, Zakonu o porezu na imovinu;
 7. Promocija principa  i mehanizme građanskog učešća;

Preporuke za organizacije civilnog društva 

 1. Unapređenje saradnje OCD sa akademsko- obrazovnim ustanovama;
 2. Podizanje svijesti o potrebi saradnje sa državom unutar samog civilnog sektora;
 3. Edukacija OCD o funkcionisanju državne i lokalne uprave, procedurama i mehanizmima  izrade i usvajanja zakona i drugih instrumenata javne politike;
 4. Edukacija i specijalizacija OCD za praćenje usvojenih javnih politika (monitoring) i ocjenu realizovanih projekata u oblastima u kojima poseduju stručno znanje;
 5. Edukacija OCD o načinu korišćena Ustavom zajemčenog prava na informacije od javnog značaja;
 6. Umrežavanje OCD na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou (edukacija OCD o prednostima različitih oblika funkcionalnih koalicija i platformi);
 7. Saradnja sa medijima (Osigurati podršku medija u zagovaranju građanske participacije  – medijski projekti;

Fotografije sa konferencije mozete pronaci u nasem odeljku Galerija.