Javna diskusija na temu finansiranje NVO iz budžeta lokalnih samouprava.

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) uz podršku CRNVO lokalnog resursnog centra Bonum, juče je organizovao u Mojkovcu javnu diskusiju na temu finansiranje NVO iz budžeta lokalnih samouprava.

Panelisti na ovoj diskusiji bili su Slavenko Blažević, predsjednik Skupštine Opštine Mojkovac, Stevan Grdinic savjetnik za NVO sektor i medjunarodne odnose i Lidija Knežević, koordinatorka programa u CRNVO. Predstavnici lokalnih samouprava i NVO iz Mojkovca, Pljevalja i Kolašina imali su priliku da diskutuju o tome u kojoj mjeri sredstva iz lokalnih budzeta omogućavaju efikasnu implementaciju projekata i doprinose održivosti NVO sektora, kakvi su kriterijumi za dodjelu sredstava i u kojoj mjeri se sredstva iz lokalnih budzeta dodjeljuju nevladinim organizacijama po drugom pravnom osnovu, mimo konkursa. Pitanja transparentnosti rada i profesionalizma članova komisija za raspodjelu sredstava, kao i razvijenost procedura za monitoring i evaluaciju projekata bila su takodje u fokusu diskusije.

 

Tokom diskusije utvrđeni su sljedeći zaključci:

  • Potrebno je da oblasti u kojima se finansiraju projekti NVO-a iz budžeta lokalnih samouprava odgovaraju potrebama  građana, te da se prioriteti određuju prema procjeni potreba i lokalnim javnim politikama;
  • Neophodne su izmjene odluka o kriterijumima, postupku i načinu raspodjele sredstava NVO, kako bi se obezbjedilo održivo investiranje lokalnih samouprava u nevladin sektor. To se može obezbijediti utvrdjivanjem procenta od budzeta koji će se na godišnjem nivou odvajati za projekte NVO, kako bi se obezbijedila sigurnost sredstava za ovu namjenu, kao i suštinskom promjenom načina odlučivanja o projektima koji treba da su uskladjeni sa prioritetima opština i komplementarni sa lokalnim javnim politikama;
  • Redovno i blagovremeno objavljivati konkurse i ukinuti dodjelu sredstava mimo konkursa;
  • Neophodno je jačati kapacitete članova komisija za raspodjelu sredstava I uspostaviti efikasan monitoring realizacije projekata podrzanih iz budžeta opštine, donošenjem monitoring plana i raspodjelom zadataka između članova Komisije za raspodjelu sredstava u tom procesu.

 

  • Takođe je neophodno jačati kapacitete NVO u oblasti pisanja projekata.