Izvjestaj o okviru za djelovanje NVO na lokalnom nivou

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je u periodu od jula do decembra 2016. godine sproveo istraživanje o okviru za djelovanje NVO na lokalnom nivou.

Cilj ovog istraživanja je praćenje implementacije regulative kojom se uređuje saradnja između lokalnih samouprava i nevladinih organizacija, kao i javnost i transparentnost rada lokalnih samouprava tokom 2015. i prve polovine 2016. godine. Takođe, istraživanje sadrži informacije o stavovima predstavnika nevladinih organizacija i lokalnih samouprava, odnosno ocjene stepena njihovog zadovoljstva realizacijom svakog od zakonom propisanih oblika saradnje: informisanja, konsultovanja, učešća NVO predstavnika u radu radnih grupa/tijela, organizovanja zajedničkih događaja, finansiranja projekata, kao i obezbjeđivanja uslova za rad NVO.