CRNVO Resursni centar poziv za članove Savjetodavnog odbora

Centar za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO) uz podršku Evropske unije putem Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori započinje realizaciju projekta Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.

Resursni centar predstavlja svojevrsno opredjeljenje Evropske unije i CRNVO-a da podrže organizacije civilnog društva u Crnoj Gori i kreiraju servisni centar koji će pružati podršku svim organizacijama civilnog društva u vidu programa za jačanje kapaciteta, help-desk usluga, istraživanja, PR i informativnih servisa, organizovanja javnih skupova, sajmova i konferencija i sličnih aktivnosti. Projekat traje ukupno 36 mjeseci i implementira ga CRNVO u saradnji sa 4 CRNVO Lokalna resursna centra ( Pljevlja, Bijelo Polje, Herceg Novi, Ulcinj)  i CNVOS iz Slovenije. Saradnici na projektu su Ministarstvo javne uprave, Kancelarija za evropske integracije, Zajednica opština Crne Gore.

U cilju uključivanja svih relevantnih aktera  i osiguranja učešća svih relevantnih institucija u radu resursnog centra, planirano je uspostavljanje Savjetodavnog odbora sa zadatkom savjetovanja, pružanja podrške određenim aktivnostima ali omogućavanja interne evaluacije projekta  i pojedinih aktivnosti.

Imajući u vidu potrebu da tijelo bude  reprezentativno, zainteresovane strane koje će biti pozvane da delegiraju svoje predstavnike u odboru su: Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstvo javne uprave, Kancelarija glavnog pregovarača , predstavnik UNDP-a odnosno predstavnik ReLOaD projekta , predstavnik TACSO 3 projekta, Zajednica opština Crne Gore, 2 lokalno orijentisane manje razvijene OCD i 1 razvijena nacionalna OCD i predstavnik CRNVO-a kao vodećeg aplikanta.  Planirano je da Savjetodavni odbor  ne samo nadgleda rad RC-a, već i osigurava dopunu njegovog rada sa relevantnim projektima kao što su Tehnička pomoć Nacionalnoj kancelariji za saradnju sa NVO, TACSO faza III i projekat ReLOAD koji implementira UNDP koji se bavi sa transparentnom raspodjelom javnih fondova za OCD.

CRNVO ovim putem raspisuje poziv za 2 predstavnika lokalno orijentisanih NVO I 1 predstavnika nacionalno orijentisane NVO u Savjetodavnom odboru Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.

U nastavku :

  • Detaljno uputstvo o načinu podnošenja predloga
  • Formular

Uputstvo o načinu podnošenja predloga

2 predstavnika Lokalno orijentisanih NVO

Svog predstavnika može predložiti nevladina organizacija :

  • Koja je registrovana u Crnoj Gori
  • Koja je implementirala veći broj aktivnosti na lokalnom nivou, koja fokusira svoj rad na razvoj lokalnih zajednica
  •  Koja djeluje u jednoj ili više navedenih oblasti: razvoj civilnog društva, saradnja lokalne samouprave i nevladinih organizacija, učešće građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.

Dokumentacija koju je potrebno predati se sastoji iz :

  • Formulara ( pravilno popunjen, pečatiran i potpisan od strane nadležnog lica)

1 predstavnik nacionalno orijentisanih NVO

Svog predstavnika može predložiti nevladina organizacija :

  • Koja je registrovana u Crnoj Gori
  • Koja je implementirala veći broj aktivnosti na nacionalnom nivou
  •  Koja djeluje u jednoj ili više navedenih oblasti: razvoj civilnog društva, saradnja Vlade/drzavne uprave i nevladinih organizacija, učešće građana u procesima donošenja odluka na nacionalnom nivou.

Dokumentacija koju je potrebno predati se sastoji iz :

  • Formulara ( pravilno popunjen, pečatiran i potpisan od strane nadležnog lica)

Kako podnijeti predlog?

Svu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na e-mail adresu Centra za razvoj nevladinih organizacija CRNVO crnvo@crnvo.me sa naznakom “Predlog za člana Savjetodavnog odbora Resursnog centra iz redova NVO”

Rok za podnošenje predloga je 10 dana (do. 6. avgusta 2018. godine) od objavljivanja ovog poziva na CRNVO internet stranici i CRNVO e-mail listi. Lista kandidata i  odluka o članovima će biti donijeta u Septembru 2018.

Nepotpuni prijedlozi se neće razmatrati.

Za sva dodatna pitanja možete pisati na rados.musovic@crnvo.me