6 Modela odluka i akata

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, Ministarstvom javne uprave, NVO Aktivnom zonom i Udruženjem za razvoj civilnog društva pripremio je  6 Modela odluka i akata i to:

-          Model ,,Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova“;

-          Model ,,Odluka o učešću predstavnika NVO u radnim grupama“;

-          Model ,,Odluka o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija”;

-          Model ,,Odluka o postupku davanja na korišćenje prostorija u vlasništvu opštine nevladinim organizacijama bez naknade”;

-          Model ,,Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija” i

-          Anex Modela ,,Poslovnik o radu Skupštine Opštine“.

Izrada navedenih modela predstavlja dio zajedničkih aktivnosti podrške CRNVO-a i nasih partnera i saradnika jedinicima lokalnih samouprava, u cilju usaglašavanja njihovih odluka i akata sa novim rješenjima iz Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i u cilju unapređenja pravnog okvira za veće učešće NVO u donošenju odluka na lokalnom nivou i stvaranja podsticajnog ambijenta za saradnju crnogorskih opština i nevladinih organizacija.

Izrada modela jedna je od glavnih aktivnosti projekta ,,Moja zajednica-Snažna zajednica“ koji CRNVO realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije i čiji su ključni ciljevi osnaživanje lokalnih zajednica u Crnoj Gori, razvoj efikasnih i odgovornih lokalnih samouprava, kao i unaprijeđeno učešće građana i NVO u procesu donošenja odluka i kreiranja lokalnih javnih politika.

U cilju predstavljanja navedenih modela predstavnicima lokalnih samouprava i nevladinim organizacijama iz južnog regiona, centralnog i sjevermog regiona , CRNVO će organizovati tri prezentacije prema sljedećem rasporedu:

  •          12. februar  (10h-12h) –Opština Tivat (Sala za sastanke,15 C, II sprat)
  •          14. februar (11h-13h)  – Opština Danilovgrad (Velika sala)
  •          28. februar (11h-13h)  - Opština Berane