Potpisan Sporazum o saradnji između Centra za razvoj nevladinh organizacija i Zajednice opština Crne Gore

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Zajednica opština Crne Gore(ZOCG) potpisali su 10.03.2016. godine, Sporazum o saradnji radi razmjene znanja i iskustava,

kao i daljeg zajedničkog rada u oblasti razvoja i zaštite lokalnih samouprava i njihove saradnje sa nevladinim organizacijama. Sporazum je ispred CRNVO potpisala izvršna direktorka Ana Novaković, a ispred  Zajednice opština generalni sekretar Refik Bojadžić.

Potpisivanjem Sporazuma, CRNVO i ZOCG su formalizovali dugogodišnju produktivnu i profesionalnu saradnju na brojnim projektima i inicijativama od značaja za unaprjeđenje učešća građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, saradnje lokalnih samouprava i nevladinih organizacija, kao i podsticanja transparentnosti i odgovornosti rada lokalnih samouprava.

Predmet ovog Sporazuma je bliže regulisanje međusobne saradnje između CRNVO i ZOCG na planu unaprjeđenja, razvoja i zaštite sistema lokalne samouprave; demokratizacije i afirmisanja otvorenog i građanskog društva; unaprjeđenja saradnje između jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija;unaprjeđenja pravnog okvira i reforme zakonodavstva kojom se tretira položaj lokalne samouprave, kao i saradnje lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama; monitoringa primjene javnih politika u oblasti lokalne samouprave; unapređenja uzajamnog partnerstva i unapređenja transparentnosti i odgovornosti na lokalnom nivou.

Takođe, kroz izrade studija, analiza i priručnika u pomenutim oblastima, i dijeljenjem znanja i iskustava između potpisnica Sporazuma, promovisaće se dalji vidovi saradnje između nevladinih organizacija i lokalnih samouprava.