Izvještaj o finansiranju NVO iz budžeta lokalnih samouprava za 2015. godinu.

Centar za razvoj nevladinih organizacija je tokom prvog kvartala 2016. godine sproveo istraživanje o finansiranju nevladinih organizacija iz budžeta lokalnih samouprava u Crnoj Gori tokom 2015. godine. 

Podaci su prikupljeni na osnovu odgovora dobijenih na zahtjeve za slobodan pristup informacijama, ali i pretragom internet sajtova opština. Dobijeni podaci pokazuju da je neophodno dalje raditi na unaprjeđenju raspodjele sredstava za nevladine organizacije na lokalnom nivou. Nalazi istraživanja pokazali su da se i dalje nedovoljna sredstva opredjeljju za finansiranje projekata nevladinih organizacija, kao i da se veliki dio sredstava dodjeljuje mimo konkursa, prema drugim pravnim osnovima. 

Crnogorske opštine su u prethodnoj godini dodijelile 440 572 eura, što je 92 428 manje od iznosa planiranog opstinskim odlukama o budzetu.

Od dodijeljenog iznosa (440 572), putem konkursa opštine su u 2015. godini dodijelile 285 538 eura. 

Neophodno je lokalnim odlukama o dodjeli sredstava za projkte nevladinih organizacija, definisati iznose koje će biti dodijeljeni, u vidu procenta od ukupnog opštinskog budžeta. Takođe, neophodno je zakonski predvidjeti i urediti procedure dodjele sredstava mimo konkursa, na način što će se utvrditi maksimalan iznos koji se na taj način može dodijeliti na godišnjem nivou, ali i uvesti sistem koji će omogućiti kontrolu utrošenih sredstava. 

Međutim, da bi opštinske vlasti ovim procesima pristupile na sistemski i temeljan način,  neophodno je ukazati na važnost djelovanja  lokalnih nevladinih organizacija, i razvijanje lokalne demokratije. Izdvajanja iz budžeta za finansiranje projekata nevladinih organizacija ne smije se percipirati kao puko finansiranje organizacija, i još jedna budžetska stavka koju je potrebno ispuniti, već kao ulaganje u razvoj lokalnog civilnog sektora, i prije svega ulaganje u kvalitetniju implementaciju opštinskih javnih politika i ostvarenje lokalnih prioriteta razvoja. Ovo je posebno znacajno upravo za opstine koje se suocavaju sa problemom finansijske odrzivosti i koje moraju izuzetno pazljivo planirati svoja ulaganja. Dodjela sredstava za projekte NVO kojima se realizuju lokalne politike ili obezbjedjuju servisi nekim ciljnim grupama, opstinama samo moze pomoci u  efikasnom upravljanju sredstvima koja su im na raspolaganju, i dugorocno u ostvarivanju njihove primarne uloge- a to su bolji uslovi zivota za gradjane.     

U prilogu možete pronaći Izvještaj sa detaljnim nalazima i pregledom po opštinama.