CRNVO tim

U Centru za razvoj nevladinih organizacija trenutno radi tim od 10 osoba.

Ana Novaković
Izvršna direktorka

Ana Novaković je rodjena 20. decembra 1985.u Podgorici. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici 2007. Zahvaljujuci odličnom uspjehu i visokom prosjeku u toku studiranja, dobitnik je nekoliko studentskih nagrada. Zapošljena je u Centru za razvoj nevladinih organizacija kao programska asistentkinja u septembru 2007. godine. Od 2008. obavljala je funkciju šefice Odjeljenja za medjusektorsku saradnju i reformu javne uprave u CRNVO-u, a od oktobra 2009. je na poziciji izvršne direktorke.Do sada je učestvovala u brojnim projektima od velikog značaja za poboljšanje saradnje između lokalnih samouprava i NVO, kao i Vlade i NVO u Crnoj Gori. Takođe, pohađala je preko 20 seminara i obuka iz različitih oblasti koje se odnose na civilno društvo. Trenerica je i konsultantica za NVO u oblasti “ Upravljanje projektima finansiranim iz EU“, ”Strateško planiranje”, “Menadžment projekta” i “Pisanje prijedloga projekta”. Koautorka je publikacija: „ Jačanje odgovornosti i transparentnosti lokalne samouprave u Crnoj Gori“, „ Učešće civilnog društva u jačanju odgovornosti i transparentnosti na lokalnom nivou“ „ Kako razumjeti i uticati na proces lokalnog budžetiranja“ , “Godišnji izveštaj o saradnji lokalnih samouprava i nevladinih organizacija u Crnoj Gori u 2007.godini” kao i istog izvještaja za 2008. godinu.Trenutno pohađa magistarske studije na Pravnom fakultetu u Podgorici, smjer međunarodno javno pravo.

 

Lidija Knežević
Koordinatorka programa za unaprijedjenje pravnog i institucionalnog okvira

Knežević Lidija je rođena 24. novembra 1980. godine u Baru. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici. U Centru za razvoj nevladinih organizacija angažovana je na poslovima koordinatora programa za unaprjeđenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje OCD. Član je Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada Podgorice. Takođe je koordinator lokalnog odbora Podgorica ,,Koalicije Saradnjom do cilja”.Učestvovala je u brojnim projektima od velikog značaja za poboljšanje saradnje između lokalnih samouprava i NVO, kao i Vlade i NVO u Crnoj Gori. Članica je CRNVO tima trenera u oblasti ,,Učešće građana u kreiranju javnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou” i ,,Strateško planiranje”. Koautorka je publikacija i izvještaja: ,,Priručnik za primjenu Kodeksa dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka”, ,,Učešće građana i saradnja između civilnog sektora i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji”, ,,Godišnji izvještaj o primjeni Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija za 2012.god.” i ,,Godišnji izvještaj o primjeni Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona za 2012.god. Učesnica je više različitih seminara na teme razvoja civilnog društva, evropskih integracija i demokratije kao i brojnih konferencija, treninga i radionica. Takođe, završila je Školu evropskih integracija, u organizaciji Evropskog pokreta u Crnoj Gori, CGO i CRNVO. U Centru za razvoj nevladinih oganizacija radi od marta 2010. godine.

Zorana Marković

Programski asistent

Zorana Markovic je rodjena 04.12.1973. u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. U Centru za razvoj nevladinih organizacija angažovana je programu za unaprijedjenje pravnog i institucionalnog okvira organizacija civilnog društva.Učestvovala je u mnogim projektima od velikog značaja unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira za saradnju kako Vlade i NVO tako i lokalne samouprave i nevladinih organizacija. Učestvovala je u implementaciji velikog broja EU projekata.Govori engleski i njemacki jezik.

 

 

Radoš Mušović

Koordinator programa za jačanje kapaciteta

Radoš Mušović je rođen 27. aprila 1990. na Cetinju. Osnovnu školu i Gimnaziju je završio u Budvi.Osnovne studije novinarstva završio na Fakultetu političkih  nauka u Podgorici.Dugogodišnji je koordinator za jačanje kapaciteta u Centru za razvoj nevladinih organizacija kao i član Zajedničkog odboru između EU i Crne Gore   u okviru Evropskog ekonomskog i socijalnog savjeta. Član je Operativnog tijela zaduženog za praćenje informisanja gradjana o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji,  formiranog od strane Vlade Crne Gore. On je član CRNVO tima trenera i trener u polju pisanja projekata, javnog zastupanja, jačanja zajednice, PR i komunikacija. U   okviru svog angažmana kao eksperta za jačanje kapaciteta u okviru Regionalne TACSO Kancelarije u Sarajevu, radio je u saradnji sa TACSO kancelarijom i Evropskom   komisijom na TACSO aktivnostima koja su se ticala slobode medija na Zapadnom Balkanu kao i na mnogobrojnim regionalnim dogadjajima. Usavršavao se u okviru   velikog broja programa sa posebnim fokusom na proces EU integracija i komuniciranja EU uz podršku EU, Vlade Kraljevine Švedske, Vlade Republike Letonije i dr.Posjeduje master sertifikat iz EU prava i ekonomije u okviru Intenzivnog programa - pravo i ekonomija Evropske unije (RGSL, Letonija). Takođe je proglašen za   najboljeg govornika Univerziteta Crne Gore.

 

Nevena Bulatović
Poslovna sekretarica

Nevena Bulatović  je rodjena 23. 01. 1975. godine u Podgorici. Zavrsila je Srednju ekonomsku skolu ,, Mirko Vesovic” u Podgorici. Takodje je zavrsila Ženske studije u Centru za žensko i mirovno obrazovanje,, Anima “ u Kotoru, kao i Školu demokratije pri Centru za građansko obrazovanje. Trening Prikupljanje sredstava za organizacije civilnog društva -  TACSO kancelarija u CG  i Škola o pregovorima o pristupanju EU i fondovima Evropske unije u organizaciji CRNVO - a. Odlicno govori engleski jezik. U Centru za razvoj nevladinih oganizacija radi od aprila  2010. godine.

Marija Ivančević

Finansijska menadžerka

Marija Ivančević je diplomirala na Beogradskoj višoj poslovnoj školi i ima preko 15 godina iskustva u finansijama i administraciji, kroz rad sa kompanijama kao što su Coca cola Hellenic Bottle Company, Fresh & CO.Next i Euro travel-turističkoj agenciji. Takođe ima preko 10 godina iskustva u radu sa organizacijama civilnog društva kao administrativni i finansijski službenik u okviru projekta tehničke podrške organizacijama civilnog društva TACSO, projekat finansiran od strane Evropske komisije.

 

 

Miloš Marković

Programski asistent 

Dugogodišnji građanski aktivista, rođen na Cetinju, 1991. godine. Specijalista spoljne politike i doplomatije. Osnivač nevladine organizacije Aktivna zona sa Cetinja. Bio inicijator i realizovao aktivnosti od velikog značaja za lokalnu zajednicu, sa posebnim akcentom na sljedeće oblasti: omladinska politika, razvoj filantropije, građanski aktivizam, volonterizam, korupcija na lokalnom nivou, pravni okvir za saradnju lokalne samouprave sa NVO, praćenje rada lokalne samouprave, odgovornosti i transparentnosti.Bio angažovan na EU projektu tehničke podrške Vladi Crne Gore - Ministarstvu javne uprave ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama za saradnju Vlade i nevladinih organizacija''. Član Radne grupe za izradu pravnog okvira za saradnju nevladinih organizacija sa lokalnom samoupravom. Facilitator izrade Lokalnog plana akcije za mlade prijestonice Cetinje za četvorogodišnji period od 2019. do 2022. godine. Urednik časopisa ,,Recept za aktivizam'' - časopisa o građanskom aktivizmu u Crnoj Gori.

Bojana Knežević

Programska asistentkinja

Bojana Knežević je magistrantkinja na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na studijskom programu Međunarodni odnosi, gdje je prethodno završila osnovne i specijalističke studije. Tokom pohađanja gimnazije, kao stipendistkinja programa A-SMYLE, pod pokroviteljstvom State Department-a, završila je treći razred u Saveznoj državi Vašington, SAD. Pohađala je školu Civilno društvo za početnike, koju je organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), kao i Školu otvorenog budžeta u organizaciji Instituta alternativa. Radno iskustvo je počela u NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), kao dobitnica jednogodišnje istraživačke stipendije. U okviru tog angažmana, učestvovala je u realizaciji brojnih projektnih aktivnosti, uključujući i rad na ogranizaciji mreže posmatrača tokom parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. Pripravnički staž odradila je u NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO) u programu Demokratizacija i evropeizacija gdje se bavila problemom korupcije na nacionalnom i lokalnom nivou. Koautorka je publikacija: Da li se i kako opštine u Crnoj Gori bore protiv korupcije?Misli lokalnodjeluj lokalno! Rezultati lokalnih samouprava u primjeni mehanizama prevencije i borbe protiv korupcije na lokalnom nivou u Crnoj GoriSPINoFACT 2 – Političko oglašavanje između spina i činjenica (predsjednički izbori 2018) i SPINoFACT 3 – Političko oglašavanje između spina i činjenica (lokalni izbori Podgorica 2018), Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori. Tečno govori engleski jezik, a služi se italijanskim jezikom.

Ivana Smolović

Programski asistent

Ivana Smolović rođena je 26. maja 1986. godine u Podgorici. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odsijek Njemački jezik i književnost. Dobitnica je stipendije programa Njemačke akademske razmjene DAAD. Više od 6 godina koordinisala je programima za mlade SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica koji su imali za cilj jačanje građanskog aktivizma mladih u oblastima mira, ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, učešća mladih u procesima donošenja odluka. Ivana ima višegodišnje iskustvo u upravljanju projektima finansiranim iz fondova EU i UN na nacionalnom i međunarodnom nivou u oblastima socijalne inkluzije, zaštite ženskih ljudskih prava, diskriminacije. Kroz dvogodišnji angažman na evropskom projektu Socijalna inkluzija i vladavina prava u procesu evropskih integracija u Crnoj Gori radila je na jačanju kapaciteta Crnogorske IRIS mreže (mreže 33 OCD pružalaca socijalnih servisa u Crnoj Gori). Koautorka je publikacija: Nasilje porodici – rodno zasnovno nasilje, Organizacije civilnog društva u procesu standardizacije socijalnih usluga u Crnoj Gori. Pohađala je niz nacionalnih i međunarodnih obuka u oblastima ljudskih prava, javnog zastupanja, upravljanja ljudskim i finansijskim resursima, upravljanja projektima iz EU fondova. Ivana je u Centru za razvoj nevladinih organizacija od 2019. godine angažovana kao saradnica u programu jačanja kapaciteta.

Filip Vicković

Programski asistent

Programski asistent na programu istraživanja i analize. Rođen na Cetinju 1994 godine. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na studijskom programu Evropske studije. Učestvovao na međunarodnim konferencijama Beogradski model Evropske Unije (BEUM) i Model Evropske Unije u Sofiji, kao i na seminaru Crna Gora u procesu evropskih i evroatlantskih integracija. Prošao obuku za pisanje projekata u organizaciji CRNVO. Autor rada ˝Skupština bez kontrolne funkcije u 2017˝, koji je citiran u studiji Evropskog parlamenta ˝Peace and Security in 2018-An evaluation of EU peacebuilding in the Western Balkans˝. Govori engleski jezik.