BCSDN poziv

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) i njeni članovi pozivaju organizacijije iz Albanije, Bosne i Hercgovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije da dostave prijedloge aktivnosti u sklopu projekta IPA FPA ''Acquis balkanskog civilnog društva-Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva''.

Cilj poziva je da doprinese jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva u oblasti monitoringa i zastupanja u oblastima od važnosti za civilno društvo.

Prijedlog projekta treba da sadrži:

• Policy dokument-BCSDN može pružiti pomoć u distribuciji dokumenata relevantim
institucijama. Takođe, dokument će biti objavljen na sajtu BCSDN-a i organizacija članica.
• Događaj na kom će dokument biti predstavljen i koji će poslužiti kao mjesto za
međusektorsku diskusiju
• Kampanju zastupanja- u cilju podizanja svijesti o važnosti teme
Rok za slanje prijedloga je 10. maj 2015.
Evaluaciona komisija će do kraja maja odabrati projekte koji će biti podržani.
Projekti treba da budu realizovani do kraja oktobra 2015.

Prijedlog projekata je potrebno poslati na mejl fund@balkancsd.net do 10. maja 2015.

Visina grantova:
• Maksimum 3 000 EUR po organizaciji (100%, bez ko-finansiranja)
• U jednoj državi biće dodijeljena dva granta.

Prioritetne oblasti za Crnu Goru:

• Pod-oblast 2.2: Ka reformi javnog finansiranja organizacija civilnog društva u
Crnoj Gori;
• Pod-oblast 2.3: Uspostavljanje zvanične evidencije o radu civilog društva u
Crnoj Gori.

Više informacija o pozivu, kao i aplikacionu formu možete naći u prilogu.