Aquis balkanskog civilnog društva /Matrica

U okviru projekta „Aquis balkanskog civilnog društva - Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva" finansiranog od strane Evropske unije, Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) objavila je Matricu za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.Centar za razvoj nevladinih organizacija je u ulozi nacionalnog parnera na projektu predstavio Matricu na konferenciji "Razvoj civilnog društva" kao i na kick off-u i sastanku zainteresovanih strana koji su održani krajem prošlog mjeseca. 

U matrici su sadržani osnovni principi i standardi koji su identifikovani kao neophodni za uspostavljanje pravnog okvira, sve a u cilju stvaranja podsticajnog okruženja za delovanje civilnog društva.

Matrica obuhvata tri oblasti:

Osnovne pravne garancije za ostvarivanje sloboda;
Okvir finansijske održivosti organizacija civilnog društva i
Odnos Vlade i organizacija civilnog društva, a služiće kao osnov za praćenje razvoja civilnog društva u državama koje učestvuju u projektu.

 Matrica je dostupna na engleskom jeziku, a prevedena je i na srpski jezik zahvaljujući NVO Građanske inicijative iz Beograda, koja je takođe jedan od partnera na ovom projektu.

 

Izvještaj o podsticajnom okviru za razvoj civilnog društva

Izrada Izvještaja je jedna od aktivnosti projekta „Aquis balkanskog civilnog društva - Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva", koji se sprovodi u saradnji sa Balkanskom mrežom za razvoj civilnog društva (BCSDN Network). Projekat je finansiran od strane Evropske unije.
Izvještaj je rađen na osnovu univerzalnih indikatora definisanih od strane svih partnera na projektu, koji su organizovani u okviru Matrice za praćenje podsticajnog okvira za razvoj civilnog društva. Izvještaj pruža sveobuhvatan pregled uslova za djelovanje civilnog društva u Crnoj Gori u oblasti finansiranja, saradnje sa državnim institucijama, kao i pravne regulative.
Izvještaj je predstavljen na okruglom stolu održanom 14. marta 2013. godine, uz prisustvo tridesetak predstavnika nevladinog sektora i državne uprave. Okruglom stolu je prisustvovala i predstavnica BCSDN mreže, Ilina Nesik, koja je učesnicima predstavila neke od ključnih pokazatelja stepena razvijenosti podsticajnog okvira za razvoj civilnog društva u zemljama u regionu.
Ovaj izvještaj se, kao i izvještaji ostalih zemalja, učesnica u projektu, može naći na sajtu http://monitoringmatrix.net/